جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


رای دیوان عالی تمیز
30- مطابق ماده 302اصول محاکمات آزمایش اگرمستانف دعوی خودرا بدون عذرموجه قانونی سه ماه متوالی ترک نمایدبنابخواهش مستانف علیه محکمه درصورتی که هنوزازطرف مستانف تقاضای تعقیب نشده باشددرسقوط دعوی استینافی قراری داده وحکم محکمه ابتدائی به منزله حکم قطعی محسوب می شوداعم ازآنکه آن حکم درمحکمه استیناف فسخ شده یانشده باشدمقررات قضائی دیوان عالی تمیزراجع به ماده مزبوروماده 508اصول محاکمات قدیم به شرح آتی است .
1- ترک تعقیب اززمانی است که محکمه جلسه برای محاکمه معین کرده و یاتکلیفی برای مستانف معین نموده وبه اواخطارکرده ومستانف درآن وقت برای محاکمه ویاانجام تکلیف حاضرنشده است ولواینکه وکیلی تعیین کرده و اخطاربخوداوشده باشدامااگراخطاربه وکیل شده باشدعدم تعقیب وکیل قبل ازاستعلام ازموکل ترک دعوی محسوب نبوده وموحب اسقاط دعوی استینافی نیست .
2- تحقیق ازوجودعذرموجه وعدم آن برمحکمه لازم است .
3-اگرسقوط قراردعوی استینافی درغیاب مستانف بوده حق داردبرآن اعتراض نماید.
4- هرگاه قضیه به محضرشرع ارجاع شده ومستانف سه ماه درمحضرحاضر نشودقرارسقوط دعوی استینافی اوداده می شود.
5-این ماده درمورداحکام محاکم صلحیه که درمحکمه ابتدائی رسیدگی می شودنیزجاری است .
6- هرگاه محکمه استینافی که دعوی درآنجاطرح گردیده منحل وپس از چندی تشکیل شودنسبت به اموری که درآن محکمه طرح بوده مادامی که ازطرف محکمه تعیین وقت نشده وبطرفین اخطارنگردیده ترک تعقیب برمستانف صدق نکرده واجراءماده فوق راجع به سقوط دعوی استینافی موردپیدانمی کند.
7- مستندنمودن عدم تعقیب رابه مذاکره اصلاحی عذرموجه محسوب نیست زیراکه عذرموجه وقتی محقق است که ترک دعوی استینافی قهری واضطراری بوده تاکاشف ازتسلیم ورضایت مستانف به حکم محکمه بدوی نباشد.
8- نمی توان بین قرارسقوط دعوی استینافی وتاییدحکم بدایت جمع نمود.
9-اگرعدم تعقیب مستانف مستندبعدم تکمیل وکالت نامه مستانف علیه بوده اصدارقرارسقوط دعوی استینافی موردنخواهدداشت .
10- درموردقرارسقوط حق استینافی اعتذاربه اینکه وکیل صالح در تعقیب دعوی نبوده مسموع نیست .
11-اگردرمحکمه استیناف امررجوع به حکمیت گردیده ومجدداتمدید شده باشدابتداءترک تعقیب دعوی استینافی درمدت سه ماه که به تقاضای مستانف علیه اسقاط دعوی استینافی موردپیدامی کندازتاریخ تقاضای حکمیت تمدیدی است .
12-اسقاط دعوی استینافی مشروط است به اینکه مستانف قبل ازتقاضای اسقاط مستانف علیه تقاضای رسیدگی نکرده باشدویااگرتقاضاکرده سه ماه متوالی ازآن گذشته وعدم تعقیب مستندبه اوباشد.
حکم شماره 2389-2100-9شعبان 1342وحکم شماره 2639-2214-14ذیحجه 1342وحکم شماره 425-430-9شعبان 1335وحکم شماره 550-563 مورخ ج 13361 حکم شماره 1111-986-28شوال 1338وحکم شماره 1256-1149-15ذیحجه 1340 وحکم شماره 943-866-29صفر1338وحکم شماره 6916-422-؟1/3/1310وحکم شماره 309-99-21/8/1306وحکم شماره 1274-916-8/8/1307وحکم شماره 1419-1029-10/11/1307وحکم شماره 1418-1119-8/12/1307وحکم شماره 1581-180-22/2/1308وحکم شماره 1671-205-26/2/1308وحکم شماره 2430 649-6/6/1308وحکم شماره 2621-742-19/6/1308وحکم شماره 2579-984 6/8/1308وحکم شماره 3166-1021-15/8/1308وحکم شماره 3796-1309- 25/9/1308وحکم شماره 1926-1379-9/10/1308حکم شماره 1658-1514- 3/10/1308وحکم شماره 3754-1759-19/12/1308وحکم شماره 5225-1020- 28/7/1309وحکم شماره 6612-1513-23/10/1309وحکم شماره 593-585-20 رجب 1336وحکم شماره 282-730-7ج 2-1337وحکم شماره 1006-942-12شعبان 1338وحکم شماره 1370-1206غره ذیحجه 1339وحکم شماره 1639-1433-29ج 1 1340حکم نمره 2450-2005-27ج 2-1342وحکم شماره 2103-2118-5 شوال 1342 وحکم شماره 3112-2456-22رجب 1343وحکم شماره 6970-383-4/3/1310وحکم شماره 7361-1147-30/8/1310وحکم شماره 7101-1134-26/8/1310وحکم شماره 7313-1012-4/8/1310وحکم شماره 2443-2215ذیحجه 1342وحکم شماره 1639-2214-14ذیحجه 1342

مرجع :
اصول قضائی (حقوقی ) دیوانعالی تمیز
ازسنه 1292 الی آخراسفند 1310
تالیف : محمدبروجردی (عبده )
چاپ : شرکت کانون کتاب
سال : 1316
14
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2389
تاریخ تصویب :
1306/08/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :