×

هرگاه اموال و اسباب یا نفوذ یا اجناس بر اساس هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاءمذکورمسترد شود اگر امین بضرر مالک آنها را تصاحب یا استعمال نماید خائن است

هرگاه اموال و اسباب یا نفوذ یا اجناس بر اساس هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاءمذکورمسترد شود اگر امین بضرر مالک آنها را تصاحب یا استعمال نماید خائن است

هرگاه-اموال-و-اسباب-یا-نفوذ-یا-اجناس-بر-اساس-هر-کار-با-اجرت-یا-بی-اجرت-به-کسی-داده-شده-و-بنابراین-بوده-که-اشیاءمذکورمسترد-شود-اگر-امین-بضرر-مالک-آنها-را-تصاحب-یا-استعمال-نماید-خائن-است
تاریخ رسیدگی : 16/10/74
شماره دادنامه : 2375 و 2376
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) فرزند... به خیانت در امانت بدین شرح که شاکی آقای (ب ) مقداری البسه به ارزش نه میلیون و ششصدو شصت هزار ریال بموجب دو فقره فاکتور به شماره های 7226 و 725 نزد وی بامانت می گذارد که آنرا بفروشد و در صورت عدم فروش البسه رامسترد دارد. متهم که در ذیل فاکتورهای مذکور بخط نوشته است.این اجناس نزد این فروشگاه امانت می باشد به وظیفه قانونی خودعمل نمی نماید نظر بدلائل زیر شکایت شاکی و توضیحات وی در تحقیقات دادسرای ودر این دادگاه گزارش و تحقیقات مامورین انتظامی در موردچگونگی ارتکاب بزه شهادت شهود نظریه کارشناس خط که کارشناس رسمی دادگستری می باشد و صریحا" پس از بررسی اعلام داشته که نوشته شده با خودکار آبی در ذیل دو برگ فاکتور شماره 733و135 که مربوط به امانت بودن اجناس از ناحیه آقای (الف ) تحریر گردیده است اقرار متهم در مورخ 11/10/73 در نزد دادیار سابق تهران که اظهار داشته اینجانب طبق کارشناس قبول می کنم که این اجناس نزد فروشگاه امانت است خط بنده می باشد و نیز اظهارات و توضیحات وی در دادگاه و عدم دفاع موثر ولی سایر اوراق پرونده با نظر دادگاه اتهام نامبرده محرز است مستندا" بماده 119 قانون تعزیرات و بابت ماده 22 قانون مجازات اسلامی از جهت وضع متهم نداشتن سابقه کیفری و سن وی به ششصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود. درباره دادخواست خواهان بطرفیت خوانده که تقاضای ضرر و زیان و هزینه دادرسی را نموده است با توجه به محکومیت خوانده از نظر کیفری ونظرباینکه هیچگونه دلیلی بر استرداد مال امانی بدادگاه ارائه نداشته اشتغال ذمه وی ثابت می باشد لذا از جهت ضرر و زیان مانده را به مبلغ نه میلیون و ششصد و شصت هزارو درباره هزینه دادرسی بمبلغ چهل و دو هزار و یکصد و یک ریال درحق خواهان محکوم می نمایداین رای حضوری و در ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در دادگاهها تجدیدنظراستان تهران است.

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان در تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی هر دو طرف آقای (ب ) و آقای (ج ) بوکالت از آقای (الف ) از دادنامه شماره 2323762375/10/74 صادره ازشعبه 18دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه آقای (ب ) طی لایحه شماره 4292 124292/12/74 تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده است لذا مستندا" بمادتین 23 و151 قانون آئین دادرسی مدنی که ناظر بماده 135 قانون آئین مدنی قرار ابطال دادخواست مشارالیه صادر و اعلام می دارد و اما نسبت به تجدیدنظرخواهی آقای (ج ) بوکالت از آقای (الف ) نظربه اینکه اعتراض موجهی که فسخ دادنامه را ایجاب نماید بعمل نیامده است و دادنامه از لحاظ رسیدگی کمی وکیفی طبق مقررات صادر گردید برآن وارد نیست دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف را عینا" تایید و استوار می نماید. 16/2/75/6ت /134

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2375

تاریخ تصویب : 1374/10/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.