×

اصلاح حکم خیانت درامانت ومعاونت در بزه مذکور

اصلاح حکم خیانت درامانت ومعاونت در بزه مذکور

اصلاح-حکم-خیانت-درامانت-ومعاونت-در-بزه-مذکور
بتاریخ : 26/10/74
شماره دادنامه : 2285
مرجع رسیدگی : شعبه 7 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) فرزند... دائر بر خیانت در امانت و نیز در خصوص اتهام آقای (ب ) فرزند...دایر بر معاونت در بزه مذکور بر این مبنا که متهم ردیف اول بعنوان فروشنده در مغازه متعلق به شاکی آقای (ج ) مشغول بکار بوده ولیکن و پس از مدتی متهم ردیف اول با مساعدت متهم ردیف دوم مبادرت به تخلیه مغازه وانتقال اجناس داخل آن به خارج از مغازه و نیز تحویل قسمتی ازاین اجناس به فروشندگان آنها طبق رسید و فاکتور می نماید و تحلیل این عمل اظهار می نماید با توجه به اینکه شاکی (مالک مغازه ) با کسری سرمایه روبرو شده و در حال افلاس بوده لذا مشتکی عنها که احداز آنان آقای (ب ) ضمانت شاکی را نموده وایشان را به کسبه بازار معرفی کرده با اجازه شخص شاکی اقدام به این امر نموده اند ولیکن شاکی منکر تجویز آنان بوده و مشتکی عنها نیز دلایل موجهی در جهت ماذون بودن خود ارائه نداده و نهایتا" طی صورتجلسه مورخ 11/9/74 (منعکس در پرونده ) تعداد251 قلم جنس به شاکی تحویل می دهندعلیهذا با عنایت بمراتب فوق و توجها" به شکایت شاکی و دفاعیات غیرموجه متهمان و سایر قرائن وامارات منعکس در پرونده ارتکاب بزه ازناحیه متهمان موصوف محرز ومسلم و با انطباق موضوع با ماده 119 قانون تعزیرات و رعایت مواد 43و22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضعیت خاص متهمان دادگاه متهم ردیف اول را بپرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از مجازات شلاق متهم ردیف دوم را بپرداخت مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم ودر خصوص اتهام منکر متهم ردیف اول دائر به خیانت در امانت نسبت به مبلغ شش میلیون ریال وجه نقد با توجه به فقد ادله اثباتی وانکارمتهم و حکومت اصل برائت و نیز در خصوص اتهام سرقت با توجه به اینکه متهم ردیف اول بعنوان شاگرد در مغازه مزبورفعالیت داشته واجناس موجود در آن بصورت امانت دراختیار ایشان قرار داشته لذادراین خصوص نیز بلحاظ عدم احراز وقوع بزه و حکومت اصل برائت حکم بر برائت مشتکی عنها صادر و اعلام می گردد رای صادره بحضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض در دادگاه تجدیدنظراستان می باشد

رای شعبه 12 تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی ازدادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ج ) نسبت بدادنامه شماره 2485 26/10/74 صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران نظرباینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه موجب خدشه بدادنامه صادره نیست و نظر باینکه با توجه به مندرجات پرونده واظهارات متهمین و تحقیقات معموله رای صادره مغایرتی با موازین قانونی ندارد و از نظر احراز بزهکاری و انطباق مورد با مواد قانونی هم ایرادو اشکالی به دادنامه صادره وارد نیست لذا مستندا" به مواد19 و22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب تیرماه 1373 با ردتجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف در نتیجه تایید می شود. 30/5/75/12ت /129

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2285

تاریخ تصویب : 1374/10/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.