×

در اصل گرفتن رسید موجودولی درپرداخت رسیدی وجودندارد بنابراین اشتغال ذمه یقین &برائت یقینی لازم دارد

در اصل گرفتن رسید موجودولی درپرداخت رسیدی وجودندارد بنابراین اشتغال ذمه یقین &برائت یقینی لازم دارد

در-اصل-گرفتن-رسید-موجودولی-درپرداخت-رسیدی-وجودندارد-بنابراین-اشتغال-ذمه-یقین-&برائت-یقینی-لازم-دارد

وکیل


دادنامه شماره : 73/611 مورخ 5/9/72

رای دادگاه
همانطور که خود متهم آقای (الف ) اعتراف دارد و رسید دریافتی پول (پنجاه و دو هزار تومان ) در پرونده مضبوط است که پول را به رسم نگهداری که همان رسمیت امانت است تحویل گرفته ولی درتحویل دادن هیچ رسیدی و مدرکی از شاکی نداردکه ارائه نماید و خود نیز در23/12/72 نزد بازپرس محترم می گوید دلیل پول دادن من بایشان یعنی آقای (ب ) اینست که دو نفر شاهد می دانستند ایشان دفترچه اش را گم کرده بود بنابراین من پول ایشان را داده ام در صورتی که این حرف هیچگونه دلیل نیست بلکه باید دو نفر شاهد داشته باشد بگویند ما می دانیم آقای (ب ) دفترچه اش را گم کرده بود و ما شاهد گرفتن پولش از(الف ) هستیم که چنین شاهدی نداردایضاءمتهم صریحا" در تاریخ 18/12/72 گفته دلیل و شاهدی بر استرداد پول ندارم ضمن اینکه گواه عینی بنام آقای (ج ) جوشکار می گوید (درمورخه 21/12/72) حدود یکسال قبل (که همان 5/1/72 باشد طبق رسید پول ) درمنزل (الف ) بدوم شخصی بنام آقای (ب ) بمنزل او آمد گفت من دفترچه ام را گم کرده ام پولم را بده آقای (الف ) گفت باشد بعدش من از منزلش رفتم تا اینکه با آقای (الف ) در منزلی کار می کردم (لابد جوشکاری ) که همان آقای (ج ) آمد و به آقای (الف ) گفت مبلغی پول بمن قرض بده آقای (الف ) گفت ندارم من پول کارگران خودم را بزحمت می دهم دیگر اطلاعی ندارم این نشانگر همان مطلبی است که شاکی در مراحل تحقیق گفته به باربری مراجعه کردم جهت گرفتن پولم که بمن فحاشی می کرد لابد ایندفعه خواسته بعنوان قرض بگیرد و بعد ندهد که آقای (الف ) فهمیده و گفته پول ندارم بنابراین دراصل گرفتن رسیدموجود ولی در پرداخت رسید وجود ندارد از باب اینکه اشتغال ذمه یقینی برائت یقینی لازم دارد و اعتراض وارد است واین شعبه بانقض دادنامه فوق الذکر رای بمحکومیت متهم به 74 ضربه شلاق می نماید.

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق الذکر :
دادنامه شماره 73/611 مورخ 5/9/72 شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 74/387 تهران در خصوص رسیدگی باتهام آقای (الف ) اصدار یافته است و همانگونه که دیوان محترم عالی کشور طی رای شماره 1002/2 عنوان نموده است قابل تجدیدنظر و بازنگری دوباره نیست و در نتیجه برد درخواست عنوان شده اعلام نظر می گردد. 16/4/75/7ت /542

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 611

تاریخ تصویب : 1372-09-05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.