جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


بتاریخ : 28/7/75
شماره دادنامه : 1366
مرجع رسیدگی : شعبه 90 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) فرزند... دایر به خیانت درامانت به جهت اخذ دو اتاق متصرفی آقای (ب ) واقع در طبقه فوقانی تعمیر گاه برق آسا مشرف به خیابان 17 شهریور برای تعمیر ونقاشی وتحویل مجدد اتاقهای مذکور با توجه به مجموع محتویات پرونده شکایات شاکی خصوصی گزارش مرجع انتظامی اظهارات شهود نحوه اظهارات متهم در مراحل مختلف تحقیقات و اقرار وی در مراحل اولیه و انکار وی در مراحل تحقیقات بعدی ، تصرفات استیجاری شاکی طی حدود سی سال گذشته در اتاقهای مورد اختلاف و نیز تصرف اخیر مشتکی عنه طی حدود ده ماه اخیر بعنوان تعمیر و نقاشی و استرداد اتاقهای مذکور به شاکی وامتناع متهم از تحویل مجدد اتاقها به شاکی محرز بنظرمی رسد فلذا ارتکاب بزه نامبرده بتحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم می گردد رسیدگی و صدور حکم به استرداد اتاقهای متصرفی شاکی منوط به تقدیم دادخواست می باشد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض و تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رای شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق الذکر :
تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 281366/7/75 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن باتهام ارتکاب بزه خیانت در امانت ( عدم استرداد عین مستاجره به مستاجر) به استناد ماده 674 قانون تعزیرات و به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است وارد و موجه به نظر می رسد زیرا اماکن استیجاری از حیث تخلیه مورداجاره شرایط خاص خود را دارد زیرا سرقفلی از حقوق مسلم مستاجر به محل کسب می باشد و همینطور عسر و حرج که موجبات تاخیر اجرای احکام مربوطه به تخلیه محلهای مسکونی را فراهم می نماید بموجب قانون روابط موجر ومستاجر از حقوق مسلم مستاجر است با عنایت به محتویات پرونده اختلاف طرفین راجع به عین مستاجره مربوط به محل کسب است که موجر و نماینده قانونی وی به عنف آنرا متصرف گردیده ومزاحم استفاده تجدیدنظرخوانده برای استفاده از محل کسب می باشد و عمل وی منطبق با ماده 2 از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 52 بوده که با احرازسبق تصرفات تجدیدنظرخوانده و لحقوق تصرف عدوانی تجدیدنظرخواه حکم به تصرف عدوانی باستناد ماده مذکور علیه تجدیدنظرخواه با حذف مجازات تعیین شده وسیله دادگاه بدوی نسبت به عین مستاجره صادر و اعلام می نماید و بشرح مذکور دادنامه بدوی در اجرای بند 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی اصلاح و با اصلاح به عمل آمده رای بدوی تایید می گردد. 29/11/75/11ت /1907

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1366
تاریخ تصویب :
1375/07/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :