جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


تاریخ 19/3/75
دادنامه 346
مرجع رسیدگی : شعبه 235 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) فرزند... دائر بر سه فقره سرقت ویک فقره شروع بسرقت در خصوص اتهام آقای (ب ) فرزند... دائر برخرید مال مسروقه و در خصوص اتهام آقای (ج ) فرزند... دائر بر توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه با توجه به گزارش مراجع انتظامی و کشف اموال مسروقه و اعتراف صریح متهمین اتهام نامبردگان محرز و مسلم است دادگاه آقای (الف ) فرزند... را در خصوص سه فقره سرقت مستندا" بماده 203 قانون مجازات اسلامی به پانزده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت گذشته و در مورد یکفقره شروع به سرقت مستندات به ماده 109 قانون تعزیرات به بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و دادگاه آقای (ب ) فرزند... را در مورد خرید مال مسروقه مستندا" بماده 110 قانون تعزیرات به سی ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید که مجازات متهم رعایت بندهای 3و5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی تخفیف و تبدیل می گردد به یکصد هزارریال جزای نقدی و دادگاه آقای (ج ) فرزند... را مستندا" بماده 87 قانون تعزیرات به بیست و پنج ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید که دادگاه مجازات متهم را مستندا" بماده 25 قانون مجازات اسلامی بمدت 2 سال تعلیق می نماید و در مورد اتهام دیگر آقای (ج ) دائر بر ایراد ضرب و جرح نسبت به آقای (د) نظر بگذشت شاکی قابل گذشت بودن مورد اتهام قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می شود مستندا" بماده 8 قانون آ0د.ک و در مورد اتهام آقایان (ه) و(و) دائر بر شرکت در شروع بسرقت نظر به محتویات پرونده لحاظ فقد دلیل کافی قرار منع پیگرد صادر و اعلام می شود رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد.

رای شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر در تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:

رای دادگاه
اعتراض آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 19346/3/75 صادره از شعبه 235 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن باتهام سه فقره سرقت به تحمل پانزده ماه حبس و یک فقره شروع به سرقت به تحمل بیست ضربه شلاق محکوم گردیده است متکی به دلیل نیست و دادنامه معترض با عنایت به دلائل موجود در پرونده از حیث احراز بزهکاری متهم موصوف صحیحا" صادر گردیده ولیکن محکومیت مشارالیه به تحمل بیست ضربه شلاق علاوه بر پانزده ماه حبس مبنی بر اشتباه می باشد زیرا مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی برای جرائم متعدد از نوع واحد فقط یک مجازات باید تعیین گردد و شروع به هر جرمی نیز از نوع همان جرم محسوب می شود و شروع به سرقت هم از نوع سرقت بحساب می آید بناء علیهذا تعیین کیفر علیحده شلاق برای شروع به سرقت مبنی بر اشتباه بوده که به استناد بند4ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این اشتباه با حذف مجازات شلاق رفع و محکومیت تجدیدنظرخواه با همان پانزده ماه حبس برای سه فقره سرقت و یک فقره شروع به سرقت تایید می گردد. این رای قطعی است.
9/10/765/11ت /1589

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
346
تاریخ تصویب :
1375/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :