جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 1438
تاریخ رسیدگی : 18/9/75
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) بوکالت ازجانب تجدیدنظرخواه آقای (ب ) نسبت به دادنامه شماره 15832/8/75 صادره ازشعبه 114دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم برائت متهمین از بزه سرقت و معاونت در آن صادر گردیده است وارد به نظر نمی رسد زیرا مادام که اختلاف و درگیری بین زوجه مطرح باشد بدیهی است که عمل و عکس العمل هائی که صورت می گیرد که این اعمال با اعمال مشابه بین افراد جامعه کاملا" متفاوت است در بزه سرقت مانند سایر جرائم قصد مجرمانه یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم است در تحقیقاتی که اززوجه بعمل آمده است ایشان اظهار داشته که هدفش از پنهان کردن مقداری از اموال و اثاثیه و بردن آنها به منزل پدرش به منظور جلوگیری از تخریب و شکستن آنها توسط شوهرش صورت گرفته است و به محض برقراری رابطه زوجیت بحالت اولیه و طبیعی اعاده خواهند شد در این حادثه متهمه قصد مجرمانه نداشته بلکه منظورش حفاظت و نگهداری از اموال مشترک بوده است و حتی به منظور استحکام بقاء و دوام زندگی زناشوئی دست به چنین کاری زده است بنابراین دادنامه بدوی که به لحاظ عدم احراز و نیت متهم و عدم احراز وقوع بزه صادر گردیده صحیحا" و بر مبنای موازین قانونی و رعایت ترتیبات دادرسی و خالی ازهر گونه منقصت قانونی اصدار یافته است و با رداعتراض تجدیدنظرخواه عینا" تایید می گردد. رای صادره حسب مقررات ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی قطعی است.
18/9/75/11ت /1437

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1438
تاریخ تصویب :
1375/09/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :