جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 17/3/75
شماره دادنامه : 326

رای دادگاه
در خصوص گزارش اداره آگاهی شمال تهران دایر به اعلام وقوع سرقت در تاریخ 15/2/74 از منزل آقای (الف ) واقع در خیابان فلسطین و به سرقت رفتن تعدادی طلا و زیور آلات زنانه دوربین عکاسی و پایه آن ... و تعدادی اوراق و اسناد تجاری از قبیل چک و غیره و اعلام مظنونیت شاکی به 3 نفر به اسامی (ب ) انباردارکارخانه گلسازی متعلق شاکی ((گلهای مصنوعی )) واقع در خانی آباد(ج ) و(د) ازدوستان خود یک آقای (ب ) بدین نحو که به موجبات محتویات پرونده و گزارش اداره آگاهی در مورخه 12/2/74 زمانی که شاکی در مسافرت خارج از تهران (کرمان بوده ) و(ب ) نیز طبعا" از غیبت کارفرمای خود باخبر بوده و بین آن دو صمیمیت و اعتماد متقابل و حتی رفت و آمد خانوادگی هم برقرار بود( ج ) و(د) نیز از مسافرت آقای (الف ) از طرفین آقای (ب ) و در جریان قرار گرفتن آقای (د) در پرونده منعکس است توضیحات اینکه به موجب تحقیقات بعمل آمده و اظهارات شاکی و تایید آن از سوی آقای (ب ) در زمان مسافرت آقای (الف )همسرمشارالیه با(ه) ...و تنها فرزند خردسالش بلحاظ تنها بودن در منزل شوهرش به منزل پدر خود میرفته و(ب ) از طریق تماس تلفنی او رادر جریان امور کارگاه قرار می دهد و چون تقارن زمانی زمان سرقت قرار بوده که بین پدر(ج ) و(د) معامله ای راجع به خرید منزل و یا تنظیم وکالت در فروش از طریق یکی از دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد از آقای (ب ) درخواست می کنند که بعنوان گواه در دفترخانه تنظیم کننده سند حاضر شده که ظاهرا" این درخواست مورد اجابت قرار می گیرد از طرف دیگر چون قرار بوده که بین (د) و(ج ) کارگاه تعویض روغن مشترک در نازی آباد (محل سکونت خود) دایر شده آقای (ج ) برای رفع و رجوع مشکلات شهرداری و با تهیه مصالح و غیره احتیاج به وسیله نقلیه مناسب داشته در مورخه 12/3/75 به بهانه اینکه اتومبیل پیکان از حیث فنر عقب و غیره معیوب است آنرا در اختیار محمد(ب ) قرارداده و اتومبیل پژو او را تحویل می گیرد تا به امور مربوط به خویش رسیدگی نماید و(ب ) هم بر سیاق سابقه دوستی حتی در عملیات تخریب و کندن چاله مغازه مذکور(د) را مساعدت و کمک می نماید اتومبیل پژو ظاهرا" در فردای آن روز به (ب ) تحویل می گردد که پس از آن موتور سیکلت کارگاه نیز چند ساعتی بطور غیرمجاز در اختیار آقای (ج ) قرار می گیرد و ظاهرا" در تاریخ 13/3/74 یعنی زمانی که بانو (ک )... همسر شاکی در حدود ساعت 3 بعدازظهر منزل را ترک می نماید تاساعت 20 که بانو مذکور از طریق تلفن برخی از همسایگان که ناظر باز بودن درب ساختمان بوده اند از وقوع سرقت با خبر می گردد منزل مذکور مورد دستبرد سارقین قرار گرفته است گزارش اداره آگاهی و تحقیقات انجام یافته گویای این امر است که سارق یا سارقین از غیبت سکنه منزل و چگونگی بازشدن قل سویچی آن با خبر بوده اند و درب ورودی منزل با کلید باز شده و بجا گذاشتن چند سنجاق در جلو درب ورودی صرفا" برای انحراف ذهن افراد انجام شده در تحقیقات و بررسیهای بعدی یک کیسه مربوط به مواد اولیه پلاستیک در زیر تخت اناق خواب بدست آمده که سارقین یا (سارق )عمدا" از آن را بجا گذاشته اند که وقوع سرقت را متوجه افراد و کارگران شاکی بنمایدو یا این است که سهوا" از آنان بجا مانده توضیحا" اینکه کیسه مزبور که ظاهرا" چند نمونه آن در کارگاه نیز وجود داشته محتوی ابزار و ادوات اتومبیل پژوی (ب ) بوده که درمورخه 12/2/74 حسب اقرار خود در صندوق عقب ماشین قرار داشته و زمانی که اتومبیل خود را در اختیار(ج ) قرار داده آن را تخلیه نکرده و زمانی هم که اتومبیل خود را از او تحویل گرفته صندوق عقب ماشین را بازبینی ننموده و پس از آنکه شاکی به او یادآور شده که صندوق عقب ماشین را بازبینی کند و او باین کار اقدام نموده متوجه فقدان کیسه مزبور شده ودر تحقیقات اولیه نیز اقرار نموده که کیسه پیدا شده در زیر تخت منزل آقای (الف ) به احتمال قریب به یقین همان کیسه ای است که بیش از این در صندوق عقب اتومبیل پژو او قرارداشته فلذا با توجه به مراتب فوق چنین به نظر می رسد که عمل سرقت مزبور توسط(ج ) و(د) مشترکا" انجام شده و بجا گذاشتن کیسه نایلون در زیر تخت نیز برای متهم جلوه دادن آقای (ب ) بوده باشد که گناهشان دایر برشرکت در سرقت غیر مقرون به حد از توجه به شکایت شاکی گزارش اداره آگاهی دفاعیات غیرموجه متهمان مذکور و سایر قرائن وامارات موجه در پرونده محرز است و عملشان منطبق است با ماده 203 قانون مجازات اسلامی که با توجه به فقدان سابقه کیفری و شرایط واوضاع پرونده با رعایت ماده 22 همان قانون هر کدام از آنان به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می گردند در مورد اتهام محمد(ب ) دایر بر شرکت در بزه فوق با توجه به تحقیقات انجام یافته و غیرقابل توجیه بودن سرقت توسط مشارالیه با توجه به موقعیت مناسبی که او درکارگاه شاکی دارا بوده واصل برائت حکم برائت مشارالیه صادر می گردد رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان تهران قابل تجدیدنظراست.

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظردر تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
آقای (د) با وکالت آقای (ح ) وکیل دادگستری نسبت به دادنامه شماره 17326/3/75 صادره از شعبه 133 دادگاه عمومی تهران تجدید نظرخواهی نموده است اعتراضات وارده بر دادنامه تجدیدنظرخواسته بنظر دادگاه وارد است زیرا در پرونده امر دلیلی ک افاده قطع و یقین بر انتساب بزه به متهمان بنماید موجودنیست. آقای (ب )کارمند شاکی در برگ 17 پرونده می گوید... دو کیسه همراه خود داشتم یکی در زیرزین موتورسیکلت و یکی در داخل سبد موتور که هنگام رفتن به منزل همراه با کیف دستی خودم آنرا که در سپر بود به منزل بردم و به احتمال قوی آنرا در آنجا گذاشتم ... ودر برگ 19 همین شخص اظهار می دارد به غیر ازبنده تمامی پرسنل مشغول کاردرکارگاه نیز به کلید و سایر اوراق و وسایل دسترسی کامل داشتند ولی بنده صمیمیتم با آقای (الف ) بیشتر از دیگران بوده است ودر برگ 32پرونده همین شخص اظهار می دارد از این نوع کیسه در کارگاه زیاد داریم و یکی از همین نوع در عقب ماشین من بوده یکی از همین نوع کیسه را روز دوشنبه 11/2/74 قبل از خرید به اتفاق مهندس به منزل ایشان برده بودم ... ومطمئن نیستم که در روز دوشنبه این کیسه را حتما" از منزل ایشان بیرون بردم یا خیر؟ همچنین در برگ 57 پرونده همین شخص اظهار می دارد: (من در آگاهی هم عنوان کرده ام به لحاظ شغل ما اینگونه کیسه که متعلق به مواد اولیه پلاستیکی می باشد درداخل کارگاه یافت می شود و هیچگاه نمی توانم بگویم که این کیسه همان است که داشته ام یاخیر؟ چون خود آقای (الف ) نیز بااینگونه کیسه ها در ارتباط بوده اند. در حالی که اظهارات شخص اخیرالذکر ازابتدای امر حکایت از این امر دارد که شخص وی کیسه را با خود به منزل شاکی برده و از برگرداندن آن مطمئن نیست و نیز از اینکه این همان کیسه ای باشد که درصندوق عقب اتومبیل وی قرار داشته مطمئن نیست استدلال دادگاه بدوی در مورد دلیل ارتکاب سرقت توسط آقایان (ج ) و (د) تنها بر محور وجود یک عدد کیسه پلاستیکی در منزل شاکی آنهم به صرف اظهار شاکی نمی تواندموید ارتکاب سرقت از ناحیه نامبردگان باشد خاصه اینکه حسب گزارش مرجع انتظامی در مورخه 19/6/74 هیچ یک از چکهای مسروقه به بانک ارائه نشده و بعلاوه اموال مسروقه نیز از آنان کشف نشده و همچنین نامبردگان درکلیه مراحل تحقیق منکر سرقت شده اندو بالاخره اینکه بجز آقای (ب ) دونفر متهم دیگر فاقد سابقه کیفری می باشند و همچنین با التفات به اصل برائت دادگاه بنا به مراتب فوق ضمن نقض دادنامه صادره ومستندا" به بند3ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی متهمان را از بزه انتسابی تبرئه می نماید. 3/10/75/6ت /1220

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
326
تاریخ تصویب :
1375/03/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :