جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


دادنامه : 12690/6/75
خواسته : سرقت و ایجاد مزاحمت

رای دادگاه
در پرونده پیوست آقای (الف ) فرزند(ز)... ساله شغل کاسب آزاد بقید وثیقه متهم است به سرقت اموال و اسباب اثاثیه توقیف شده بشرح صورتجلسه پیوست پروند دادگاه با توجه به مجموع مندرجات پرونده و شکایات شاکی وگزارش مامورین انتظامی و گواه گواهان و نحوه اظهارات و توضیحات متهم و دفاع غیرموجه و غیر موثر وی و سایر قرائن وامارات موجود در پرونده بزهکار و شخص مذکور از جهت ارتکاب عمل انتسابی مسلم است بنابراین با انطباق عمل منطبق با ماده 253 مجازات اسلامی بوده و با توجه به وضعیت خاص نامبرده و فقدان سوابق کیفری و مستند به سند 5ماده 22 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به یک میلیون ریال جزای نقدی بجای حبس بنفع دولت محکوم می نماید.
در مورد اعلام شکایت آقای (الف ) علیه آقای (ب ) فرزند... 2(ج ) فرزند... دائر به از ریشه درآوردن درختان وی و حمله ورشدن بوی و زن وبچه دادگاه نظرباینکه متهمان منکر بزه انتسابی خود گردیده اند و شاکی بینه شرعی و قانونی در خصوص ارائه نداده و شهادت شهودکه لازم ...نشده و تحقیقات و اقدامات انجام شده نیز کافی جهت اثبات اتهامات وارده به متهمان نیست با توجه به اصل حاکمیت برائت در اصل سی وهفتم قانون اساسی (اصاله البرائه ) رای به برائت متهمان فوق از بزههای معنونه موصوف صادر واعلام می نمایدرای صادره حضوری بوده و ظرف 25 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاههای تجدیدنظراستان است.

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درتجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق الذکر:
آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 12690/6/75 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی کرج تجدیدنظرخواهی نموده است. اعتراضات تجدیدنظر خواه در دو قسمت صدور حکم برائت آقایان (ب ) و(ج )درمورد اتهامات تخریب درختان شاکی و تهدید و حمله به وی و نیز محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت جزای نقدی در مورد سرقت اموال و وسایل توقیف شده می باشد که در قسمت اول اعتراض موثری از سوی نامبرده نسبت به دادنامه صادر نشده و حکم صادره که بر اساس اصل برائت صادرشده فاقداشکال بنظر می رسد و علیهذا در این قسمت تجدیدنظرخواهی نامبرده مردود اعلام و دادنامه صادره تایید می شود. امادرقسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام سرقت اموال توقیف شده ، بر دادنامه تجدیدنظرخواسته و مبنای استدلال دادگاه اشکال وارد است و انطباق عمل تجدیدنظرخواه با ماده 203 قانون مجازات اسلامی صحیح بنظر نمی رسد زیراماده 197 قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت می گوید سرقت عبارتست ازربودن مال دیگری بطوری که از تعریف مذکور مستفاد می شود در جرم سرقت سارق باید مال متعلق به دیگری را برباید و حال آنکه در مورد حاضر بفرض ثبوت این امر که متهم اموالی را که توسط دایره اجرا در توقیف بوده النهایه اموال مذکور متعلق به شخص متهم بوده است بدون اجازه برده صرفنظر از اینکه قبلا" در باب تخریب قفل و تصرف عدوانی قرار منع پیگرد نسبت به نامبرده صادرشده است علیهذا عمل نامبرده سرقت محسوب نمی شود و تجدیدنظرخواه در مورد سرقت از بزه انتسابی تبرئه می شود. لیکن با عنایت به اینکه اموال و وسایل ربوده شده در هر حال به امر مقام رسمی در توقیف بوده ودرواقع مهر و پلمپ گردیده ومتهم حق برداشتن و بردن آنها را نداشته است و عمل وی در واقع عملا" در حکم شکستن مهر یا پلمپ است زیرا مالی که توسط مقام صالحه رسمی توقیف شده مهر و پلمپ شده محسوب است عمل نامبرده مطابقت دارد با ماده 33 قانون تعزیرات (مجازات اسلامی ) و لذا دادگاه با رعایت بند2 ماده قانون نحوه وصول برخی ازدرآمدها دولت و به تجویز بند4ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه صادره با بشرح فوق اصلاح و از نظر نتیجه محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تایید می شود
13/10/113775/6ت

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
690
تاریخ تصویب :
1375/06/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :