جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


بتاریخ : 8/7/74
دادنامه : 10/7/3574
کلاسه پرونده : 74/2/821ک

مرجع رسیدگی شعبه 2محاکم عمومی شهریار

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) 47 ساله شغل کارگر بیسواداهل رامسر ساکن شهریار زرکان مسلمان تابعه ایران دارای سه فقره سابقه سرقت بازداشت با عجز از تودیع وثیقه دائر به سرقتهای متعدددر شهریار حسب شکایت شکات و محتویات پرونده که با توجه به 1 شکایت شکات 2 گزارش پاسگاه انتظامی مربوطه و آگاهی شهریار3 کشف واسترداد مقداری از اموال مسروقه 4 اعتراف صریح متهم در مراحل تحقیق و در جلسه دادگاه دفاعیات به وجه متهم و تناقض گوئی وی 6 سوابق مشارالیه و مجموع محتویات پرونده (هرچند تعدادی از شکات اعلام گذشت نموده اند لکن با توجه باینکه موضوع مطابق با مفاد ماده 203 قانون مجازات اسلامی می باشد) بزه انتسابی به متهم محرز ومسلم است علیهذا دادگاه متهم یاد شده را باستناد ماده 203 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 46 همان قانون محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری باحتساب ایام بازداشتی قبلی می نماید، و در خصوص اتهام آقایان 1(ج ) 2(ش ) دائر به شرکت در سرقت و3(ن ) 4(م ) و 5(ع ) 6(ف ) دائر به سرقت و شرکت در سرقت و 7 (ب ) و 8(د)دائر به خرید اموال مسروقه با عدم احراز وقوع بزه و عدم احرازسوءنیت حکم برائت مشارالیهم صادر و اعلام می شود و در خصوص اتهام دیگر آقایان 1(ن ) و2(م ) دایر به اعتیاد به مواد مخدر صرف نظر از صحت و سقم موضوع عدم صلاحیت این دادگستری به صلاحیت اعتبار رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی کرج صادر و اعلام می شود این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دادگاههای تجدیدنظراستان تهران می باشد.

رای دادگاه در تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف )از دادنامه شماره 835/7/1374 صادره از شعبه 2دادگاه عمومی شهریار نظر باینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که فسخ رای صادره را ایجاب نماید ارائه نکرده و بر دادنامه موصوف نیز از لحاظ رعایت ضوابط قانونی خدشه وارد نمی باشد لذا با رد اعتراض تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می گردد. 18/1/75/6ت /8

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
35
تاریخ تصویب :
1374/07/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :