جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره دادنامه 1395
تاریخ 4/9/75
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران

رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی مورخ 21/6/75 آقای (الف ) از دادنامه شماره 326 3/4/75 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی قزوین از جهت محکومیت به یکسال حبس تعزیری به اتهام مشارکت در چهار فقره سرقت کپسول گاز(جمعا" پنج عدد کپسول سرقت گردیده ) باستناد ماده 203 قانون مجازات اسلامی وارد می باشد. زیرا برابر تصویر شناسنامه تجدیدنظر خواه که در صفحه 90پرونده صادق می باشد، مشارالیه متولد20/8/1360 می باشد و با ملاحظه زمان وقوع جرم یعنی تاریخ 9/12/1374 وی هنوز به سن بلوغ نرسیده و صغیر بوده است. و نظر به اینکه برابر ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری بوده و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد،فلذا تعیین یکسال حبس باستناد ماده 203 قانون فوق الشعار منطبق با قانون نبوده و نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اینکه سن آقای (الف ) در حدود پانزده سال می باشد نیز با شناسنامه وی منطبق بوده و تاثیری در مسئولیت کیفری وی ندارد. فلذا دادگاه دادنامه تجدید نظرخواسته را در حدود تجدیدنظرخواهی مخدوش دانسته و مستندا" به بند3ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بانقض دادنامه یاد شده و قطع نظر از مدت بازداشت پیشین وی تجدیدنظرخواه را به منظور اصلاح و تربیت به مدت 2 ماه نگهداری در کانون اصلاح وتربیت اطفال محکوم می نماید این رای قطعی است.

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1395
تاریخ تصویب :
1375/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :