جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


بتاریخ 20/9/74
شماره دادنامه 21204/9/74
کلاسه پرونده 74/1163
مرجع رسیدگی شعبه 176 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان (الف ) و(ب ) و(ج ) مبنی بر سرقت موتور شماره 391ط 20 نظر بشکایت شاکی و اخذ موتور از(ب ) و اقرار صریح نامبرده مبنی بر اینکه موتور را بعد از شناسائی بتنهائی سرقت کردم واقرار الف و(ج ) و اقرار(ب ) گناهکاری هر سه نفر را بنظر ثابت می نماید لذا مستندا" بماده 203 قانون مجازات اسلامی و ملحوظ داشتن ماده 22 از همان قانون هر یک از نامبردگان بعلت جوانی آنها به تحمل نود یک روز زندان محکوم می نماید حکم صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظراست دفتر پس از ثبت نتیجه و ابلاغ حکم پرونده را باجرای احکام ارسال فرمائید.

رای 6 شعبه دادگاه تجدیدنظردر تجدیدنظرخواهی ازرای فوق الذکر:
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ب )و(ج )ازدادنامه شماره 201204/9/74 صادره از شعبه 176 دادگاه عمومی تهران نظر به محتویات پرونده بزه انتسابی محرز بنابراین اعتراض موجهی که فسخ دادنامه را ایجاب نماید بعمل نیامده است و دادنامه هم طبق مقررات صادر گردید لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف عینا" تایید و استوار می گردد.
12/12/74/6ت /1458

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1204
تاریخ تصویب :
1374/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :