جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


ماده 1 : تخلف از اجرای مواد 253 و 447 اصلاحی و مواد 445 و 446 قانون اصول محاکمات حقوقی مطابق قانون مصوبه 3 سنبله ایت ئیل 1301 برای روساء محاکم مستوجب محکومیت کسر مقرری تا شش ماه یاتنزل رتبه و برای اعضاء محاکم کسرثلث مقرری ازیک ماه الی شش ماه خواهد بود. تکرارتخلف درظرف شش ماه ازتاریخ تخلف اول موجب یک درجه تشدید مجازات خواهدشد.
ماده 2 : اگر روساء محاکم ازاجرای ماده 170 اصول تشکیلات واجراء حق نظارت خودداری نمایند وبی نظمی درامورشعب ودفاتر محاکم کشف شود به مجازاتهای فقرات 3 یا 4 ماده 38 قانون استخدام کشوری نسبت به اهمیت بی نظمی محکوم خواهندشد.
ماده 3 : چنانچه ازحق نظارت مذکور در ماده 168 اصول تشکیلات عدلیه روساء محاکم خودداری نموده وفقره 2 ازماده 169 اصول تشکیلات را مجرا ندارند و بی نظمی درامور محاکم مشاهده گردد رئیس محکمه که خودداری نموده مستوجب مجازاتهای 3 یا 4 ماده 38 قانون استخدام کشوری به تفاوت اهمیت بی نظمی خواهد بود.
ماده 4 : مدعی العموم ها و وکلای عمومی که مفاد ماده 173 اصول تشکیلات رااجراننمایند و اختلال و بی نظمی در محکمه که تحت نظارت آنهااست مشاهده شود محکوم به مجازاتهای فقرات 3 یا4 ماده 38 قانون استخدام کشوری نسبت به اهمیت بی نظمی و اختلال خواهند شد.
ماده 5 : اگر جلسه محاکمه خارج از ترتیب نوبت که در دفتر محکمه همه روزه ثبت می شود بدون عذر موجه تاخیرافتد رئیس محکمه به مجازات درجه 3 از ماده مزبوره محکوم خواهد شد.
ماده 6 - در غیر موارد ابلاغ که اظهار عقیده مدعی العموم حاکی از ختم محاکمه است و در غیرامور جزائی که محاکمه به آخرین نطق متهم ختم می شود اگر رئیس محکمه بعد از ختم مذاکرات شفاهی مطابق ماده 440 فورا ختم محاکمه را در دوسیه قید ننماید به مجازات درجه 3 از ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهد شد همین مجازات برای قضات محاکم جزائی نیز مقرر است اگر فورا پس از آخرین نطق متهم ختم محاکمه را در دوسیه قیدنکند.
ماده 7 - در صورتی که بدون تقاضای کتبی اصحاب دعوی و عذرموجه دیگر جلسه محاکمه تاخیرافتد یا تبدیل به وقت دیگر شود رئیس محکمه مستوجب محکومیت درجه 3 از ماده 38 قانون استخدام کشوری خواهدبود.
ماده 8 - اگر وکیلی از حضوردر جلسه محاکمه غیبت نمود، و بدون اجرای ماده 256 اصول تشکیلات عدلیه آن وکیل در جلسه بعد برای آن محاکمه پذیرفته شود رئیس محکمه یا قائم مقام او به مجازات فقره 1 الی 2 از ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهد شد.
ماده 9 - چنانچه قبل ازاعلام رسمی ،آراء محکمه افشا شود افشاکننده به مجازات درجه چهار محکوم می شود. ( غیرازمواردی که بموجب قانون جزا ، جرم عمومی تشخیص شود ).
ماده 10 - تخلف از مواد 62 و 63 و 97 قانون اصول تشکیلات عدلیه مستلزم مجازات درجه 2 الی 3 خواهدبود.
ماده 11 - چنانچه اعضاء محکمه و اشخاصی که در اطراف محکمه استخدام دارند در امورمربوطه به انتظامات اداری که در حدود وظایف آنها می باشد از اطاعت امر رئیس محکمه استنکاف نمایند نظر به اهمیت کار مرتکب تا درجه 5 از ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهد شد.
ماده 12 - هر گاه یکی از روسای محاکم یا مدعی العموم ها و وکلای عمومی از راپرت دادن تخلفات اداری اعضاء و اجزا محاکم یا پارکه ها که در ماده فوق ذکر شده است اهمال یا خودداری نمایند به مجازات درجه 2 یا 3 محکوم می شود.
ماده 13 - رفتار خارج از نزاکت یا توهین قضات یا صاحب منصبان پارکه نسبت به یکدیگر در حین انجام وظیفه یا به مناسبت انجام آن ،نظر به اهمیت جرم مستلزم مجازات از درجه 1 الی 4 خواهدبود.
ماده 14 - اهمال در انجام وظایف مخصوصه برحسب مقررات برای هر یک از قضات یا صاحب منصبان پارکه ها معین شده در غیراز موارد فوق ،نسبت به اهمیت آن مستوجب یکی ازمجازاتهای درجه 1 و 2 و 3 خواهد بود.
ماده 15 - اگراسناد و سوادهائی که متداعیین و یا وکلاء آن ها به محکمه می دهند و باید در دوسیه ضبط شود فورا" ضمیمه دوسیه مربوطه نشده و در فهرست دوسیه ثبت و نمره نشود و یا بعد از ضبط در دوسیه بر خلاف ترتیب خارج شود مرتکب تا درجه 4 نسبت به اهمیت تقصیر محکوم خواهد شد.
ماده 16 - هر یک از قضات و صاحب منصبان پارکه که نسبت به اعمال یکدیگر راپرت می دهند اعم از اینکه بر طبق نظامات و قوانین مکلف به آن باشند یا نه ،در صورتی معلوم شود که راپرت مزبور برخلاف واقع و مبنی برغرض بوده راپرت دهنده به مجازات درجه 3 الی 5 محکوم می شود.
ماده 17 - هر یک از مستخدمین قضائی و پارکه ها که برای تقاضا و مطالب اداری مربوط به شخص خود به غیر از مجاری اداری متوسل گشته و ایجاد وسائط نمایند علاوه بر اینکه در موقع ترفیع دادن و اضافه حقوق ، این تقصیر در نظر گرفته خواهد شد،ممکن است به مجازات تا درجه 3 محکوم گردد.
در صورتی که روسای مافوق مستخدم در ایصال مستدعیات او به مقامات لازمه مسامحه نمایند مستخدم می تواند آن را ثانیا" تجدید نموده و سوادی ازآن هم مستقیما" به مقام وزارت ارسال دارد. شکایت از رئیس بلاواسطه ممکن است مستقیما" ارسال شود.
ماده 18 - قضات و مستخدمینی که مغلوب نفود متنفذین و توصیه های دوستانه و غیره واقع شوند و در تحت تاثیرنفوذ یا توصیه بر خلاف وظیفه امری را انجام دهند و یا انجام وظیفه راترک یا تاخیرنمایند به مجازات درجه 6 محکوم خواهند شد.
ماده 19 - قضاتی که احکام آنها توسط محاکم عدلیه فسخ یا نقض شود بنحوی که آن فسخ یانقض کاشف ازعدم لیاقت آنها باشد محکوم به درجه 5 یا 6 خواهند شد همین مجازات مقرر است برای امنای صلح نواحی که از روی احکام آنها عدم لیاقتشان محرز گردد.
ماده 20 - هر یک از قضات و صاحب منصبان پارکه و مستنطقین که درضمن انجام وظیفه رعایت قوانین موضوعه را ننماید به نسبت تخلفاتی که از مستخدم مزبور سرزده است به مجازات درجه 2 الی 4 ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهد شد.
در صورتی که تخلفات مشهوده مستقلا" یا بانضمام تخلفات سابقه که موجب محکومیت شده است کاشف از عدم لیاقت مستخدم باشد مجازات متخلف مجازات درجه 5 ماده 38 قانون استخدام کشوری است . و اگر تخلفات مزبوره متعمدا برای اجرای مقصودی برله یا علیه احد متداعیین بعمل آمده باشد متخلف به مجازات درجه 5 یا 6 محکوم خواهد شد و اگر محکومیت به مجازات درجه 5 باشد تنزل رتبه کمتر از دو درجه نخواهد بود.
ماده 21 - در صورتی که نسبت به عدم صلاحیت ذاتی محکمه ایراد شود محکمه مکلف است که در اولین جلسه رسیدگی در موضوع ایراد مزبور ، قرار مقتضی صادر نماید و در صورت تخلف هیئت محکمه محکوم به مجازات درجه 2 الی 3 خواهد شد.
ماده 22 - چون موافق ماده 58 قانون اصول تشکیلات جلسه محکمه باید از سه نفر تشکیل شود درصورتی که یکی از اعضاء محکمه بدون عذر موجه غیبت کند به کسر ثلث حقوق تا سه ماه محکوم خواهد شد و رئیس محکمه یا قائم مقام او که جلسه غیرقانونی محکمه راجریان بدهد به کسر ثلث حقوق الی سه ماه محکوم خواهد شد.
ماده 23 - مشاوره و صدور رای باید به وسیله اعضائی بعمل آید که در موقع رسیدگی دعوی حاضر بوده اند چنانچه یک یا چند نفرازاعضاء مزبور بدون عذر موجه از دخالت در مشاوره و صدور رای طفره بزند به مجازات کسر ثلث حقوق تا سه ماه محکوم خواهد شد. و اگر رئیس محکمه یا قائم مقام او بدون ضرورت عضو دیگری را برای مداخله و صدور رای دعوت نماید به مجازات درجه 3 محکوم خواهد شد.
ماده 24 - هر یک از قضات یا صاحب منصبان پارکه که مرتکب اعمالی شوند که مخالف باحیثیات و شرافت آنها باشد به مجازات درجه 4 الی 6 از ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد.
ماده 25 - درصورت تکرار هر یک ازجرائم مذکور دراین مواد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود مگر آنکه مجازات تکرارصراحتا" در خود ماده قید شده باشد.
ماده 26 - مخالفت اعضای محکمه انتظامی با مواد این نظامنامه مستلزم محکومیت به حداکثر مجازاتی خواهد بود که در مواد تخلف شده برای مقصر مقرر شده است
ماده 27 - هر یک از حکام محاکم و صاحب منصبان پارکه که پس ازانقضاء مدت مرخصی و بدون تحصیل اجازه تمدید، در سرخدمت خود حاضر نشود از حقوق ایام غیبت محروم مانده و ممکن است وزارت عدلیه دیگری را بجای او منصوب نماید.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
1052
تاریخ تصویب :
1304/12/13
تاریخ ابلاغ :
1305/01/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :