جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


بتاریخ : 3/8/75 کلاسه پرونده : 74/350 شماره دادنامه : 1212
مرجع رسیدگی شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان : آقای حسین ...
خوانده شرکت پارس آرین ...
خواسته مطالبه خسارت

گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفبت خوانده بالا تقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت نظارت دادگاه بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیرصدوررای مینماید

رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای حسین صدرالدینی بطرفیت شرکت پارس آرین بخواسته مطالبه مبلغ شش میلیون ریال خسارت بدنی وارده ناشی ازحادثه کار باملاحظه محتویات پرونده ازنظراینکه خواهان بنابراستدلال ذیل میبا یستی سازمان تامین اجتماعی رادعوت به دادرسی نمودعلی ایحال عدم دعوت وی بدادرسی موجب این نگردید که دادگاه به موضوع رسیدگی فلذا باملاحظه پرونده ومدارک ومستندات ابرازی خواهان وپرونده متشکله در سازمان تامین اجتماعی که مویداینست کارگرنسبت به حوادث ناشی از کاربیمه بوده وکارفرمانیزحق بیمه کارگرراپرداخت نموده ونظرباینکه به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی فرض تقصیرتحقق برای مسئولیت کارفرمادربرابراعمال کارگران خویش که درحین انجام کاربه مناسبت آن واردمی شودپیش بینی گردیده ومسئولیت مذکوربالحاظ ماده 36قانون تامین اجتماعی صرفا"درحدپرداخت حق بیمه سهم بیمه شده توسط کارفرما میباشدونظرباینکه به موجب حکم شماره 11600159 مورخه 10/12/1371 مضبوط درپرونده فنی پرسنلی تامین اجتماعی وخواهان وبراساس سند پرداخت شماره 108429/12/1371 بمبلغ 646974 ریال ازبابت غرامت 25% نقص عضوبه خواهان پرداخت گردیده وتعهدات سازمان تامین اجتماعی که درراستای تحقق مسئولیت شرکت خوانده وبمنظورتضمین حقوق خسارت دیده بوده بنحوموصوف اجراشده وغرامت وضرروزیان ناشی ازکارکه بعهده سازمان تامین اجتماعی بوده پرداخت گردیده فلذاخواهان استحقاق بیش ازآنچه که درمقررات موضوعه آمده نداشته ومبلغ استحقاقی رانیز دریافت نموده دعوی مطروحه وی برعلیه خوانده محکوم به بیحقی تلقی میگرددرای صادره حضوری بوده وظرف 20 روزازابلاغ قابل تجدید نظر درمحاکم تجدیدنظراستان خواهدبود%
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران محدثی

مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
124
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1212
تاریخ تصویب :
1375/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :