جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


بتاریخ 8/9/76 پرونده کلاسه : 74/186/1739 شماره دادنامه : 1720
مرجع رسیدگی شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان :سازمان چای کشور...
خواندگان :1شرکت سهامی عام بیسکوپرس ...
2 اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسنادواملاک ...
خواسته :صدورحکم به ابطال ثبت نام تجاری خوانده ردیف اول والزام
خوانده ردیف دوم به قبول تقاضای ثبت نام تجاری
گردشکارخواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس ازارجاع باین شعبه وثیت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت مقرردادگاه بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبشرحزیرصدوررای مینماید.

رای دادگاه
بشرح دادخواست تقدیمی سازمان چای کشوربیان داشته که درسال 1356 شروع به تولیددونوع چای بسته بندی (چای مخلوط داخلی ونیزچای خالص داخلی )نموده که برروی بسته های مذکورازکلمه (بهاره )استفاده نموده که تاکنون نیزاین روندادامه دارداخیرا"این سازمان طی اظهارنامه شماره 108058 تقاضای ثبت نام مزبورراهمراه باعلائم دیگرازاداره مزبورطی اخطاریه شماره 3293 مورخه 23/4/72 بااین توضیح که عین کلمه بهاره قبلا"ذیل شماره 47266 بنام شرکت خوانده ردیف اول (در سال 1366 به ثبت رسیده ازقبول تقاضای این سازمان خودداری نموده اینک مستحضرمیدارداولا"ازنظراصطلاحی وعرف محل انجام عملیات چایسازی وبازارچای بهاره به چایی اطلاق میگرددکه ازچین اول ومحصول بوته های چای درفصل بهاراستحصال گردیده فلذاکلمه بهاره این معنی رادر اذهان تداعی نموده وصرفا"مبین وضعیت کیفی چایی است که تحت این نام عرضه میشودوبنابراین کلمه بهاره دراین رابطه اسم وواژه عام بوده واصولا"نمی بایستی بعنوان یک اسم خاص تجارتی موردثبت وحمایت قانونی قرارگیردثانیا"چنانچه به زعم اداره خوانده کلمه بهاره اسم خاص نیزتلقی گردداین سازمان به جهت سبق استعمال مستمرآن دربسته های چای تولیدی حق تقدم درثبت آنراداشته علیهذادرخواست رسیدگی و صدورحکم به ابطال نام تجارتی (بصورت کلمه بهاره ) ثبت شده بشماره 47266 بنام خوانده ردیف اول وهمچنین الزام ثبت به قبول اظهارنامه شماره 10058این سازمان دایربرتقاضایثبت کلمه بهاره درطبقه 30 برای محصول چای سازمان چای کشوررااستدعانموده دادگاه باملاحظه مدارک ومستندات ابرازی وهمچنین ملاحظه پرونده ثبت شرکتهاوعلائم صنعتی نظر باینکه استعمال علامت (بهاره )توسط خوانده ردیف یک واستفاده ازآن برروی انواع محصولات وبسته بندی وجعبه وکارتن باشکال ورنگهای مختلف منجمله چای وقهوه درمورخه 28/6/2536 رسما"ازسوی مدیرکل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی به ثبت رسیده ومدت اعتباراستفاده ازلفظ وعلامت بهاره بمدت 10 سال وقابل تمدیددرهمین مدت بوده که خوانده نیزبه موجب اسنادواملاک مدارک موجوددرپرونده ثبت شرکتهامبادرت به تمدید وتجدیدثبت واژه مذکورنموده ولفظ بهاره درستون کالاوطبقات علامت 16 و30 برای شرکتبیسکوپرس (گرجی )به ثبت رسیده وباوصف ایجادحق مکتسبه علامت وواژه موردترافع ازسوی قانونگذاربرای دارنده آن موردحمایت قرارگرفته وصدوراظهارنامه ثبت علائم بازرگانی موخربرثبت شرکت خوانده توسط سازمان چای مخالف بند2 ماده 9 قانون ثبت علائم اختراعات مصوب 1/4/1310 میباشدکمااینکه موضوع اظهارنامه نیزبدلالت اخطاریه اداری ثبت شرکتهامردوداعلام وازثبت آن متعذرگردیده ازطرفی کلمه "بهاره " دراذهان عمومی نه تنهامفیدومبین وضعیت کیفی چای است که تحت این نام عرضه شده بلکه درنظرعرف محصولات دیگری غیرازچای ممکن است که ازنام مذکوراستفاده نمایندوبفرض پذیرش کلمه "بهاره "بعنوان واژه عام درخواست ابطال ثبت علامت تجاری خوانده نقض غرض بوده زیرا قصد خواهان ازطرح دعوی ابطال استفاده ازمزایای قانونی ثبت علائم است که سابقا"متعلق حق دیگری باهمین نام بوده ودرفرض مذکورباوصف عدم پذیرش اظهارنامه ثبتی خواهان صرفا"حق شکایت ازتصمیم ثبت راداشته نه ابطال ثبت علامتتجاری وچون استفاده واستعمال مستمرسازمان خواهان ازکلمه (بهاره ) بفرض ثبوت درزمان ایجادحق استعمال انحصاری صاحب علامت بوده فلذااستفاده بعمل آمده متضمن هیچگونه حقی برای خواهان دراستعمال وتداوم آن ازعلامت تجاری نبوده تابااحرازآن سابقه استعمال موجه حق تقدم انحصاری باشدلهذادادگاه دلائل موجوددرپروندکافی ووافی به پذیرش ابطال نام تجاری کلمه "بهاره " ثبت شده بشماره 47266 بنام خوانده ردیف یک ندانسته وباوصف مذکورالزام اداره ثبت به قبول اظهارنامه شماره 1058 دائر بر قبول تقاضای ثبت کلمه بهاره بر تقاضای ثبت کلمه بهاره در طبقه 30 برای محصول چای بنام سازمان چای کشور را استدعانموده دادگاه باملاحظه مدارک ومستندات ابرازی وهمچنین ملاحظه پرونده ثبت شرکتهاوعلائم صنعتی نظربه اینکه استعمال علامت (بهاره ) توسط خوانده ردیف یک واستفاده از آن بر روی انواع محصولات وبسته بندی وجعبه وکارتن باشکال ورنگهای مختلف منجمله چای وقهوه درمورخه 28/6/2536 رسما"از سوی مدیر کل ثبت شرکتهاومالکیت صنعتی به ثبت رسیده ومدت اعتبار استفاده ازلحاظ وعلامت بهاره به مدت 10 سال و قابل تمدیددرهمین مدت بوده که خوانده نیزبه موجب اسناد ومدارک موجود درپرونده ثبت شرکتهامبادرت به تمدیدوتجدید ثبت واژه مذکور نموده ولفظ بهاره درستون کالاوطبقات وعلامت 16و30برای شرکت بیسکو پرس (گرجی )به ثبت رسیده وباوصف ایجادحق مکتسبه ،علامت و واژه مورد ترافع ازسوی قانونگذار برای دارنده آن موردحمایت قرار گرفته و صدور اظهارنامه ثبت علائم بازرگانی موخر برثبت شرکت خوانده توسط سازمان چای مخالف بند 2 ماده 9قانون ثبت علائم واختراعات مصوب 1/4/1310 میباشد کمااینکه موضوع اظهارنامه نیزبه دلالت اخطاریه اداری شرکتها مردوداعلام وازثبت آن متعذرگردیده ازطرفی کلمه "بهاره " ازاذهان عمومی نه تنهامفیدومبین وضعیت کیفی چای است که تحت این نام عرضه شده بلکه درنظرعرف محصولات دیگری نیزغیرازچای ممکن است ازنام مذکوراستفاده نمایند به فرض پذیرش کلمه "بهاره "به عنوان واژه درخواست ابطال ثبت علامت تجاری خوانده نقض قرض بوده زیراقصد خواهان ازطرح دعوی ابطال استفاده ازمزایای قانونی ثبت علائم است که سابقا"متعلق به حق دیگری به همین نام بوده ودرفرض مذکور با وصف عدم پذیرش اظهارنامه ثبتی خواهان صرفا"حق شکایت از تصمیم ثبت را داشته نه ابطال ثبت علامت تجاری وچون استفاده واستعمال مستمر سازمان خواهان ازکلمه (بهاره )به فرض ثبوت درزمان ایجاد حق استعمال انحصاری صاحب علامت بوده فلذااستفاده به عمل آمده متضمن هیچگونه حقی برای خواهان دراستعمال وتداوم آن ازعلامت تجاری نبوده تابااحرازآن سابقه استعمال موجه حق تقدم انحصاری باشدلهذادادگاه دلائل موجود در پرونده کافی ووافی به پذیرش ابطال کلمه تجاری "بهاره "ثبت شده به شماره 4726 بنام خوانده ردیف یک ندانسته وبا وصف مذکورالزام اداره ثبت به قبول تقاضای ثبت کلمه بهاره درطبقه 30نیز موقعیت قانونی نداشته حکم به رد دعوی خواهان صادر واعلام میدارد.رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمراجع تجدیدنظراستان تهران خواهد بود%
رئیس شعبه 186دادگاه عمومی تهران محدثی

مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
124
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1720
تاریخ تصویب :
1376/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :