جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


بتاریخ 21/2/78 پرونده کلاسه 77/1006/480 شماره دادنامه 21190/2/78

مرجع رسیدگی شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران
خواهان : 1 رضا ... 2 اشرف ... 3 وحید ...
خوانده : 1زهرا ... 2 مریم .... 3 معصومه ... 4 مهدی ... 5 محسن ...
خواسته : الزام به انتقال سند رسمی

رای دادگاه
بشرح دادخواست تقدیمی 1 آقای رضا متحیر 2 خانم اشرف متحیر به قیومیت از طرف وحید خدائی بطرفیت 1 زهرا ناظم زاده 2 مریم خدائی 3 معصومه خدائی 4 مهدی خدائی 5 محسن خدائی بخواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی پلاک ثبتی 23090/2398 و از حیث ابطال تمبر هزینه دادرسی مقوم به دو میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی آقای رضا متحیر بشرح دادخواست و اظهارات خود در جلسه دادرسی اعلام میدارد بموجب قرارداد مورخ 26/11/76اقدام به خرید پلاک فوق الاشعار نموده لکن خواندگان از انتقال قطعی رقبه مصوف امتناع میورزند و همچنین خواهان ردیف دوم نیز اعلام میدارد بموجب مجوز صادره از سوی سرپرستی دادگستری تهران اصالتا" اقدام به فروش سهم خود و قیومتا" از طرف وحید خدائی اقدام به خرید پلاک یاد شده مینماید خوانده ردیف اول حسب مفاد قرارداد در زمان تنظیم و معامله اصالتا" از طرف خود و قیمومتا" از طرف میلاد و محسن خدائی اقدام به فروش پلاک یاد شده نموده اعلام میدارد اصل قرارداد را قبول داشته لکن بلحاظ اختلاف حاصله در قیمت موضوع معامله سند قطعی تنظیم نگردیده و خواندگان ردیف دوم تا چهارم نیز همین مطالب را در مقام دفاع عنوان نموده اند و خوانده ردیف پنجم بیان میدارد و چون با ایشان در انعقاد قرارداد مشورت نشده معامله را قبول ندارد دادگاه با التفات به رابطه حقوقی ایجاد شده مستند به قرارداد مورخ 26/11/76 که بموجب آن مبلغ 000/200/12 تومان پرداخت و مابقی ثمن معامله بمبلغ 000/500/5 تومان درقبال خرید شش دانگ پلاک ثبتی 23090 فرعی از2398 اصلی بخش ده تهران مشتمل بر یکباب خانه دو طبقه با زیرزمین و امتیازات آب و برق و گاز و سایر منضمات که به هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت خواهدشد محرز بوده و نظر باینکه تنظیم سند رسمی از آثار ونتایج قرارداد مزبور بوده و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت وبه تبعیت از اصل حاکمیت اراده فی مابین طرفین متبع ولازم الرعایه است و نظر به اینکه دلیلی در ایفاءبا اسقاط تعهد نسبت به این پدیده حقوقی از ناحیه خواندگان اقامه و ارائه نشده است و با توجه به مفاد پاسخ استعلامهای واصله از سرپرستی دادگستری تهران که طی شماره های 10 11و12 مورخ 15/1/78 ثبت دفتر دادگاه گردیده که محتوای آن انجام معامله توسط خانمها اشرف متحیر و زهرا ناظم زاده به قیومیت از صغار تحت سرپرستی را تجویز نموده و مدافعات آقای محسن خدائی مبنی بر اینکه بدون مشورت باوی معامله صورت گرفته قابل توجه و موثر در مقام نیست چرا که قیم وی با اجازه حاصله از سرپرستی دادگستری اقدام به انجام معامله نموده و فرض در رعایت غبطه مشارالیه در زمان تنظیم قرارداد میباشد و ایضا" نظر به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه غرب تهران که به شماره 25 مورخ 28/1/78 ثبت دفتر دادگاه گردیده و مدلول آن نیز دلالت بر مالکیت مورث خواندگان نسبت به رقبه مارالذکر دارد و با توجه به گواهی انحصار وراثت صادره از شعبه 185 محاکم عمومی تهران موضوع پرونده کلاسه 1598 دعوی مطروحه از نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص مستندا" به مواد10و219و223و1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی که موخرالتصویب بر قانون مدنی میباشد حکم به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مرقوم در قبال اخذ مابقی ثمن بمیزان سهم صادرو اعلام میگردد تا علاوه بر حفظ و مالکیت سهم صغیر وحیدخدائی نسبت به انتقال یک دانگ و سه چهارم دانگ بنام وی و مابقی بنام خواهان ردیف اول اقدام نمایند و در خصوص دو خط تلفن مذکور در قرارداد بلحاظ عدم تقاضا در رسیدگی دادگاه مواجه با تکلیفی نمیباشد و در خصوص هزینه دادرسی با توجه به محکومیت خواندگان از باب قاعده تسبیب و لاضرر به پرداخت مبلغ 600/22 ریال در حق خواهانها بالسویه محکوم میگردند رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض میباشد0
رئیس شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران - نجفی زاده

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
190
تاریخ تصویب :
1378/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :