جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


بتاریخ بیست و ششم فروردین یک هزار وسیصد و هفتادد وهشت پرونده امر در وقت نظارت به تصدی قاضی امضاء کننده ذیل تحت نظر قرار گرفت اجمالا" در خصوص دادخواست تقدیمی آقای فرهنگ سروری به طرفیت حاج علی عین علی با وکالت آقای نصرت فیروزپور دائر بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی شماره 5/6805 و وضع ید نسبت به ملک مورد معامله حسب محتویات پرونده پس از جری تشریفات آئین دادرسی مدنی و تعیین دادگاه صالح و متعاقب آن ارجاع امر به شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران جهت رسیدگی به موضوع ونظربه بررسی های بعمل آمده و صدور نظریه از شعبه مرقوم واظهار عقیده از سوی شعبه پنجم دیوانعالی کشور النهایه منتهی به صدور دادنامه شماره 73/444 گردیده که بر اساس مفاد آن خوانده محکوم و به رای اصداری اعتراض و پس از نقض آن توسط شعبه پنجم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 456/5 جهت رسیدگی مجدد به شعبه 186 محاکمه عمومی تهران ارجاع که نتیجتا" شعبه اخیرالذکر نیز مستندا" به همان دلائل و اسبابی که حکم منقوض براساس آن صادر شده بود خوانده را محکوم و به رای اصداری صادره نیز اعتراض و طبق مواد576 قانون آئین دادرسی مدنی و بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هیئت محترم عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور با حضور ریاست محترم دیوانعالی کشور مطرح و پس از اعلام نظر نماینده محترم دادستان کل کشور رای شماره 17 مورخه 3/9/77 با اکثریت آراء صادر و دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و مستندا" به مواد مرقوم جهت تجدید رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده بناء علیهذا دادگاه به شرح آتی مبادرت به انشاء رای مینماید0
رئیس شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران نجفی نژاد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
55
تاریخ تصویب :
1378/01/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :