جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


حکم شماره : 1256-10/10/1330

رای شعبه سوم دیوان عالی کشور
(مطابق ماده 1129 قانون مدنی درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه و عدم اجراء حکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و باتوجه به ماده 10 قانون ازدواج شق (2) از ماده (7) قانون محاکم شرع معلوم است که مقصود ازحاکم مذکوردرماده مرقوم حاکم شرع است وچون برحسب ماده 1130 قانون مدنی حکم ماده 1129در موارد مذکور در ماده 1130جاری است مرجع رسیدگی به تقاضای طلاق دراین قضیه که به استناد انطباق با موارد مذکور دردوماده 1129و1130 از قانون مدنی صادرگردیده خارج ازصلاحیت دادگاه صادر کننده حکم بوده ومرجع رسیدگی دردادگاه شرع است ازاین لحاظ حکم فرجام خواسته شکسته می شود و امربه شعبه دیگردادگاه شهرستان ....ارجاع می گردد.)
شعبه سوم دیوان عالی کشور

* سابقه *
ماده 10قانون ازدواج و شق 2 ماده 7 قانون محاکم شرع ومواد
1129 و1130قانون مدنی وکیل زنی بخواسته اجبارشوهراوبطلاق بطرفیت شوهرمزبوردردادگاه شهرستان اقامه دعوی می کندبه این توضیح که خوانده خواهان رافریب داده وبا اوازدواج نموده ودرمدت زناشوئی هم همیشه سوءرفتارداشته واورابه امراض مقاربتی نیزمبتلاکرده ومخارج اوراهم نداده است وطبق ماده 1130قانون مدنی درخواست رسیدگی واجبارخوانده به طلاق به ضمیمه خسارات رادارد.
دادگاه شهرستان درنتیجه رسیدگی (ازلحاظ اینکه بردادگاه ثابت است که خواهان درنتیجه ادامه زناشوئی باخوانده به امراض مقاربتی مبتلا شده ومشارالیه درمقام مداوای اوبرنیامده ونفقه وکسوه اوراهم نداده وخلاصه سوءسلوک مشارالیه بحدی است که ادامه زندگانی برای خواهان قابل تحمل نیست (به استنادشق 2ماده 1130قانون مدنی خوانده رامحکوم می نمایدکه زن خودرامطلقه نمایدومبلغی نیزبابت حق الوکاله هزینه دادرسی به اوبدهد.
براثرشکایت پژوهشی محکوم علیه دادستان استان رسیدگی نموده وحکم بدوی رابی اشکال دیده واستوارمی نماید.
درنتیجه فرجامخواهی محکوم علیه (واعتراض اوبه اینکه فرجامخوانده ازفرجامخواه تمکین نداشته وقانوناحق مطالبه نفقه وکسوه نداردوابتلای امراض ادعائی نیزبراثرحمام های عمومی شده وایجادحق طلاق برای اونمی نماید شعبه سوم دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی درحکم شماره 1256-10/10/30چنین رای داده است :

مرجع :
مجله کانون وکلای دادگستری شماره مسلسل 24
سال چهارم شهریور1331 صفحه 38-39

18
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1256
تاریخ تصویب :
1330/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :