جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


بتاریخ 25/12/77 کلاسه پرونده 77/7501006شماره دادنامه 26482/12/77

مرجع رسیدگی شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران
خواهان 1 عباسعلی 2 حسینعلی 3 خانم نجم الملوک فرهی با وکالت محمد گلستانی بنشانی ...
خواندگان : 1 محسن 2 احمد3 مهدی رجبلو 4 اعظم جوکار هرچهار بنشانی تهران ...
خواسته : تامین دلیل و جلب نظر کارشناس

قرار دادگاه
اجمالا" بشرح دادخواست تقدیمی درخواست آقای حسنعلی حاجی ها 2 عباسعلی 3 حسینعلی 4 خانم نجم الملوک شهرت همگی فرهی با وکالت آقای محمد گلستانی بطرفیت 1 محمود 2 یوسف 3 محسن 4احمد 5 مهدی همگی رجبلو و 6 خانم اعظم جوکار دائر بر تامین دلیل با جلب نظر کارشناس نسبت به اجرت المثل ایام تصرف پلاک ثبتی شماره های 15409و15403 فرعی از شماره 2 اصلی که از طریق توارث به موکلین محترم منتقل گردیده آقای وکیل در درخواست خود اعلام میدارد پلاک ثبتی موصوف متعلق به موکلین بوده و نظر به اینکه قصد طرح دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ملک مذکور را دارند ازاین رو درخواست تعیین اجرت المثل تصرف خواندگان بعنوان تامین دلیل شده است دادگاه با امعان نظر به مواد315 و بعد از آن در خصوص تامین دلیل و همچنین با توجه به شرایط درخواست تامین دلیل برای حفظ وضعیت موجود میباشد بنحوی که اشخاص که ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلائل موجود بعدها متعذر و متعسر خواهد شد لکن در مانحن فیه تعیین اجرت المثل ایام تصرف با فرض فرض اثبات عوارض نسبت به تعیین آن متعذر و متعسر گردید و شاید مقصود آقای وکیل از تامین دلیل تحقیق محل و استطلاع از مطلعین و صورتجلسه قرائن و امارات موجود نسبت به نحوه تصرف و مدت زمان آن با جلب نظرکار شناس بوده که این موضوع از مفاد درخواست مستفاد نمی گرددازاین رو درخواست تقدیمی وضع فعلی قابلیت استماع نداشته به رد آن اظهار نظر میگردد.
رئیس شعبه 1006 دادگاه عمومی - نجفی نژاد

124

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
482
تاریخ تصویب :
1377/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :