جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


تاریخ 25/1/78 پرونده کلاسه 77/1006/433 شماره دادنامه 80

مرجع رسیدگی : شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران
خواهان : محمدامیری بنشانی ...
خوانده : توحیدمستانه بنشانی ...
خواسته : مطالبه وجه
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای مینماید.
رای دادگاه
بشرح دادخواست تقدیمی آقای محمد امیری بطرفیت آقای توحید مستانه بخواسته مطالبه مبلغ 500000 ریال موضوع یک طغری چک به شماره 723127 مورخ 20/2/76 عهده بانک ملت شعبه شرکت نفت خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام میدارد خوانده بموجب چک مرقوم بدهکار بوده و از پرداخت دین خود امتناع نموده لاجرم مبادرت به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و طرح دعاوی فعلی نموده است خوانده علیرغم ابلاغ قانونی و استحضار از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نگردیده و هیچگونه دفاعی نیز ازادعای خواهان بعمل نیاورده است بناء علیهذا با استصحاب بقاء دین و اشتغال ذمه نامبرده و عدم اقامه دلیل در ارتفاع اشتغال ذمه مدیونیت خوانده ازنظردادگاه محرز و مسلم بوده مستندا" بماده 275 قانون آئین دادرسی مدنی و 210و313 قانون تجارت مشارالیه بپرداخت مبلغ 500000 ریال اصل خواسته و مبلغ 11700 ریال بعنوان هزینه دارسی از باب قاعده تسبیب و لاضرر با رعایت و لحاظ مستثنیات دین موضوع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 محکوم میگردد رای صادره غیابی طرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و متعاقب آن ظرف 20 روز قابل اعتراض میباشد.
رئیس شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران نجفی نژاد

124
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
80
تاریخ تصویب :
1378/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :