جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


بتاریخ : 17/1/78 پرونده کلاسه: 77/10066/505 شماره دادنامه : 92

مرجع رسیدگی : شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران
خواهان : شهباز دلبری اوغانی بنشانی ...
خوانده : حسن حسین محمد اکرم همگی بنشانی ...
خواسته : الزام به فروش سرقفلی

رای دادگاه
آقای شهباز دلبری اوغانی دادخواستی بطرفیت 1 حسن 2 حسین 3 محمد 4 اکرم همگی آسمانی بخواسته الزام خواندگان بفروش سر قفلی یکباب مغازه تنظیم نموده و حسب مفاد آن و اظهارات خود در جلسه دادرسی اعلام میدارد اینجانب چهار سهم از دوازده و نیم سهم سرقفلی یکباب مغازه به پلاک ثبتی شماره 22586 شرعی از 2258 واقع در بخش ده تهران طی قولنامه مورخ 24/7/68 از دو تن از وراث مرحوم خیرالله آسمانی بنامهای علی اصغر و علی اکبرآسمانی خریداری نموده و دو سهم دیگر را از آقای حسن آسمانی توسط پدر خواهان آقای سعیدالله دلبری اجاره نموده و بر همین اساس تقاضای الزام خواندگان به انتقال سهم خود از سرقفلی رقبه موصوف را نموده است احد از خواندگان بنام آقای حسن آسمانی در جلسه دادرسی ودر مقام دفاع اعلام میدارد هیچ قراردادی بین خواهان و ایشان وجود نداشته و خواسته خواهان را رد نموده است دادگاه با توجه بجامع محتویات پرونده خواسته خواهان را مردود میداند زیرا اولا" قراردادی که مبین و ظهور در ایجاد یک پدیده حقوقی و التزام خواندگان بمفاد آن و انتقال حقوق متصوره و در چهارچوب قرارداد منعقد بوده باشد ملاحظه نمیگردد ثانیا" احد از خواندگان بنام حسن آسمانی با آقای محمود مقدم مبادرت به انعقاد عقد اجاره نموده و خواهان در این رهگذر ذینفع نبوده و نیست از اینرو خواسته مشارالیه محکوم به بیحقی بوده و برد آن اظهار نظر میشود رای صادره نسبت به آنان حسن آسمانی حضوری و نسبت به سایر خواندگان غیابی برابر مقررات در فرجه قانونی قابل واخواهی و متعاقب آن قابل تجدیدنظرودر خصوص خوانده حاضر ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرمیباشد.
رئیس شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران - نجفی نژاد

124
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
92
تاریخ تصویب :
1378/01/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :