جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


تاریخ 26/11/68 شماره دادنامه 108 کلاسه پرونده 63/67

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه عوارض دفاتر وکالت موضوع نامه شماره 54/18715/21 مورخه 2/11/62 استانداری آذربایجانشرقی مستندا" بماده 42 و بند 8 از ماده 45 قانون شهرداری ها و اختیارات تفویضی وزیر محترم کشور برقرار گردیده در حالیکه مطابق ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب اول آذرماه سال 1361 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر اعلام گردیده است و علی القاعده از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری ، جهت برقراری هر گونه عوراض باید بترتیب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق عمل گردد و با عنایت به اینکه قانون الحاق یک تبصره بماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 28/7/64 ناظر به اقدامات و تصمیمات و بخشنامه های صادره موخر بر تاریخ قانون است و نمی تواند عطف بماسبق شود. لهذا عوارض مقرر بموجب نامه شماره 54/18715/21 مورخه 2/11/62 استانداری آذربایجان شرقی ، مخالف قانون تشخیص و مستندا" بماده 25 باملاحظه بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ه/63/67 29/1/1369

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای برات بنی آدم
طرف شکایت : استانداری آذربایجان شرقی
موضوع شکایت وخواسته : اعتراض نسبت به مصوبه استانداری مبنی بر اخذ عوارض شهردای از وکلای دادگستری استان.
مقدمه - شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است : طبق تصمیم استانداری آذربایجانشرقی وکلای دادگستری استان مکلف شده اند وجوه معینه را بطور ماهانه به عنوان عوارض به شهرداری محل بپردازند.
اولا" وکلای دادگستری جزء قوه قضائیه محسوب می شوند و قوانین خاصی بر اعمال وظایف و مسئولیت آنان حاکم است و مطابق همان قوانین مالیات حق عضویت و حق تعاون وکلا می پردازند. بنابراین اخذ عوارض شهرداری مضاف بر وجوه مذکور عادلانه و قانونی نیست. ثانیا" بر فرض اینکه مجوز قانونی برای وصول چنین عوارضی موجود باشد ، اخذ عوارض قاعدتا" باید بر مبنای درآمد صورت گیرد وگرنه عادلانه نخواهد بود.
مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور شهرداریها طی نامه 54/173/21-18/2/63 در پاسخ به دادخواست مذکور اعلام داشته است :
عوارض دفاتر وکالت باستناد ماده 42 و بند 8 ماده 45 قانون شهرداری واختیارات حاصله از وزارت کشور تصویب و تائید و جهت اجراء به شهرداریها ابلاغ گردیده است.
همچنین سرپرست دفتر امور حقوقی مجلس وزارت کشور، طی نامه شماره 24/3574-11/6/65 اعلام داشته :
اختیارات مورد اشاره در نامه مشاور استاندار آذربایجان شرقی ، باستناد بخشنامه شماره 10878/2165/3/1 مورخ 25/9/64 مقام وزارت که بر طبق مصوب الحاق یک تبصره بماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی میباشد، کمافی السابق اختیارات جانشینی شورای اسلامی شهرها تابعه استانداری مذکور مورد تائید این وزارت می باشد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجاممشاوره بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
108
تاریخ تصویب :
1368/11/26
تاریخ ابلاغ :
1369/03/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :