جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 694/م 13/12/1368
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع (قانون نحوه وصول مطالبات بانکها) در جلسه ی مورخ 5/10/1368 مجمع مورد بررسی قرار گرفت و موادذیل به تصویب رسید

ماده 1- کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم ازآنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات وشرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه وتسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصول و هزینه ها وخسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تاخیر تادیه ، جریمه عدم انجام تعهدوغیره ) اقدام نمایند.
ماده 2- در خصوص دعاوی که قبلا" راجع به مطالبات بانکها نزد مزاجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تاخیر تادیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است ، بانکها می توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده ی حکم مکلف است وفق مقرارت این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورددعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.
تبصره - دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها ومشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آنکه عملیات اجرائی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تاخیر تایده وسایر متفرعات و هزینه های مربوط طبق مقرارت این قانون عمل نمایند.

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13180
تاریخ تصویب :
1368/10/05
تاریخ ابلاغ :
1369/03/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :