جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


تاریخ : 24/3/69 شماره دادنامه :79 کلاسه پرونده 68/49

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 8/9/1362 مجلس شورای اسلامی ( آن بخش از امکانات دولت که درگذشته در اختیار جهاد قرار گرفته و مورد نیاز جهاد است رسما" به جهاد منتقل می شود) نظر به اینکه خانه های ارزان قیمت ساخته شده توسط دولت از مصادیق امکانات دولت محسوب می شود. استثناء آنهاازشمول حکم مقرر در تبصره فوق الذکر بشرح مصوبه مورخ 27/2/1368 هیات وزیران خلاف منطوق صریح قانون است. لذا مصوبه مزبور ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسی تبریزی

شماره ه/68/49 19/4/1369

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : جهاد سازندگی آذربایجانشرقی
موضوع شکایت خواسته : ابطال مصوبه جلسه 27/2/68 هیات وزیران در مورد عدم مشول تبصره ذیل ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهادسازندگی به خانه های ارزان قیمت که طی نامه شماره 40114-8/3/68 دبیر هیات دولت به وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شدهاست.
مقدمه - جهاد سازندگی آذربایجان شرقی بشرح دادخواست تقدیمی بدیوان اعلام نموده است براساس تبصره ذیل ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوبه 8/9/62مجلس شورای اسلامی (آن بخش از امکانات دولت که در گذشته در اختیار جهاد قرار گرفته و مورد نیاز جهاد است رسما" به جهاد منتقل می شود.) بر این مبنا به خانه های ارزان قمیت که با بودجه دولت احداث شده و قبل ازتاریخ تصویب قانون در اختیار جهاد بوده و مورد نیاز جهاد نیزمی باشد باید رسما" به جهاد سازندگی منتقل شود و این امر طی نامه های شماره 29550-29/4/66 و شماره 10954-22/1/67 مدیر کل حقوقی نخست وزیری تائید و نسبت به انتقال رسمی خانه های ارزان قیمت تحت اختیار بجهاد تصریح شده است. لکن هیات وزیران در جلسه 26/2/68 مقرر فرموده اند که خانه های ارزان قیمت امکانات دولتی محسوب نشوند که اولا" با توجه به اینکه خانه های مزبور از اعتبارات دولت ساخته شده نمی توان با مصوبه دولت امکانات دولتی بودن رااز این خانه ها سلب نمود. ثانیا" این مصوبه برخالف نص صریح قانون مصوب مجلس است. لذا تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را دارد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 15076-4/3/69 با ارسال تصویر نامه شماره 8811/51-24/8/68 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی مبادرت به پاسخگوئی نمود است. در نامه دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی آمده است : بموجب قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری دیوان مرجع رسیدگی به شکایات وتظلمات مردم از دستگاههای دولتی می باشد و صلاحیت رسیدگی به شکایات دستگاههای دولتی از یکدیگر را ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابولافضل موسوی تبریزی وبا حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
79
تاریخ تصویب :
1369/03/24
تاریخ ابلاغ :
1369/05/18
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :