جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.تاریخ: 3/12/68 شماره دادنامه :112 کلاسه پرونده : 68/3

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه نحوه پرداخت کمکهای غیرنقدی به کشاورزان منطقه نوژیان بابت سالهای قرق به هیات نظارت واگذار شده و هیات نظارت نیز در بند6 دستورالعمل مورخ 10/2/62 تصویب نموده اند که حقوق بگیران دولت اعم از رسمی وپیمانی و بازنشسته مشمول دریافت خسارت سالهای فرق نمی باشند. لذادادنامه شماره 485-31/4/65 صادر گردیده صحیح و مطابق با مقررات تشخیص می گردد. این رای وفق ماده 20 قانون دیوان برای شعب و سایرمراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفض موسوی تبریزی

شماره ه/68/3 4/6/1369
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای غریب کشوری
موضوع و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول ودوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه - الف - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/58 موضوع شکایت آقای غریب کشوری بطرفیت : سرجنگلداری کل استان لرستان به خواسته مطالبه خسارت بشرح دادنامه شماره 485-31/4/65 چنین رای صادر نموده است :
ماده 6 دستورالعمل پرداخت کمکهای غیر نقدی به کشاورزان منطقه نوژیان مقرر میدارد حقوق بگیران دولت اعم از رسمی ، پیمانی و بازنشسته مشمول دریافت خسارت سالهای قرق نمی باشند. چون شاکی استحقاق دریافت خسارت را ندارد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد.
شعبه دوازدهم کلاسه 64/6 موضوع شکایت آقای محمد شاه کشوری بطرفیت : سرجنگداری کل استان لرستان بخواسته : پرداخت خسارت وارده بمدت هشت سال منطقه نوژیان بشرح دادنامه شماره 422-10/9/67 چنین رای صادر نموده است:
نظر به اینکه در دستورالعمل پرداخت کمکهای غیرنقدی به کشاورزان منطقه نوژیان 10/2/62 نمی باشد و شاکی در تاریخ 1/7/57به استخدام رسمی درآمده و طبق لایحه سرجنگلداری فقط به کسانیکه از تاریخ 10/2/62 به بعد به استخدام دولت درآمده که ماهیانه مبلغی دریافت نمایند و از این طریق خساراتی که نسبت به زمینهای قرق شده از طرف دولت به آنها وارد شده جبران گردید نباید خسارت پرداخت گردد چون خسارت آنها بوسیله استخدام و گرفتن حقوق ماهیانه جبران شده است و لکن چون شاکی قبلا" مستخدم دولت بوده و خساراتی به او پرداخت نگردیده و بنحو دیگری هم جبران نشده است خسارت وی بحال خود باقی است لذا حکم بورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
112
تاریخ تصویب :
1368/12/03
تاریخ ابلاغ :
1369/07/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :