جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 115622/ت 927 18/12/1367
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/12/1367 بنا به پیشنهاد شماره 211/3452 مورخ 19/2/1367 وزارت نیرو و تائید وزارت برنامه و بودجه آئین نامه اجرائی بند11 تبصره 12 قانون بودجه سال 1367 را با توجه به تبصره 16 دائمی قانون متمم بودجه سال 1361 بشرح زیر تصویب نمودند:

1- کلیه اعتبارات مشمول قانون مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقرارت عمومی مالی و معاملاتی دولت مستثنی بوده و منحصرا" تابع مقررات این آئین نامه و مقررات قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند میباشد.
2- تنخواه گردان بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگا اجرائی یا مقامات مجاز از طرف ایشان به اشخاص یا واحدهائی پرداخت میشودکه بنحوی از انحاء مسئولیت انجام هزینه و تدارکات در دستگاه اجرائی را بعهده دارند. مسئولتی عدم واریز به موقع تنخواه گردان فوق بعهده دریافت کننده تنخواه گردان میباشد.
3- در موارد اضطراری ک از طرف فروشنده ، فاکتور ارائه و یا قرارداد منعقد نمیگردد و همچنین در مورد تهیه وتنظیم صورتمجلس خرید وتحویل کالا و خدمات بترتیب زیر عمل میگردد:
الف - تشخیص موارد اضطرای بعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف ایشان میباشد.
ب - گزراش خرید وتحویل کالا و خدمات بر حسب مورد توسط مامور خرید و یا مسئول واحدتدارکات تنظیم و گواه یشده وبوسیله مقامات مذکور در بند(الف )بعنوان صورتمجلس خرید وتحویل کالا وخدمات تائید وامضاء میشود.
چنانکه تحویل گیرنده کالا غیر از واحد تدارکات و یا مامور خرید باشدباید صورتمجلس تحویل کالا راامضاء نماید و در مواردیکه کالا از اموال غیرمصرفی و با دوام باشد پس از رفع نیاز تحویل جمعداری اموال گردد.
4- در کلیه موارد اسناد هزینه با امضاء مسئول امور مالی یا ذیحساب مربوطه ومقامات مجاز در بند(الف ) به هزنیه قطعی منظور میشود.
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12836
تاریخ تصویب :
1367/12/10
تاریخ ابلاغ :
1367/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :