جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 118708/ت 930 18/12/1367
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/12/1367 با توجه به پیشنهاد 8421 مورخ 12/10/67 وزارت مسکن وشهرسازی و پیشنهاد 14688/3/1 مورخ 30/9/1367 وزارت کشور و به استناد ماده 17 قانون زمین شهری (تعاریف محدوده قانونی و حریم استخفاظی شهرها مورد عمل قانون زمین شهری ) را جهت الحاق به آئین نامه اجرائی قانون مزبور بشرح زیر تصویب نمودند:

1- محدوده قانونی شهرها مورد علم قانون زمین شهری محدوده ای است که مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تعیین میشود بدیهی است در تصویب محدوده مزبور طرحهای جامع معتبر شهرها لحاظ خواهد شد.
2-(حریم استحفاظی موضوع قانون زمین شهری عبارتست از حریم مصوب شهرها که بزرگتر و در برگیرنده محدوده قانونی بوده و در اجرای ماده 99 قانون شهرداری تعیین شده یا میشود چنانچه محدوده نهائی مشخص شده در طرح مصوب جامع یا هادی شهر بزرگتر ازمحدوده قانونی مصوب شهر و در شهرهای دارای حریم مصوب بزرگتر از حریم شهر باشد محدوده نهائی طرحهای مذکور حریم استحفاظی محسوب خواهد شد در این صورت انجام اقداماتی از قبیل صدور پروانه ساختمان مساحت زیر بنا و .... موضوع آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها مصوب 1355 بر روی اراضی حد فاصل بین محدوده قانونی یا حریم مصوب شهر و محدوده نهائی طرحهای مذکور براساس مقررات آئین نامه مزبور و با رعایت تصمیمات شورایعالی شهرسازی صورت خواهد گرفت.
نخست وزیر - میر حسین موسوی
-
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12836
تاریخ تصویب :
1367/12/10
تاریخ ابلاغ :
1367/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :