جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 110736/ت 957 23/12/1367
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/12/1367 بنا به پیشنهاد شماره 7119مورخ 16/8/1367 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصویب نمودند تبصره های 3و5 تصویبنامه شماره 79922/ت 662 مورخ 29/8/1366 بشرح زیر اصلاح گردد.

تبصره 3- سازمان مکلف است هر ماهه هنگام پرداخت مستمریها،به نسبتی که ستاد بسیج اقتصادی ، کالا در اختیار اتحادیه امکان خواهد گذاشت مبلغی را تعیین و از کلیه مواردمستمری (باستثنای مستمریهای از کارافتادی جزئی )کسر نموده و یکجا به اتحادیه امکان پرداخت نماید.
تبصره 5- هرگاه بنا به تشخیص ستاد بسیج اقتصادی به لحاظ ایجاد تعادل در قیمتها نیاز به استفاده از بن یا کوپن نباشد مبلغ موضوع تبصره 2 این مصوبه - ازمستمری قابل پرداخت کسرنگردیده و به مستمری بگیران نقدا" پرداخت میشود.
نخست وزیر- میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12840
تاریخ تصویب :
1367/12/17
تاریخ ابلاغ :
1368/01/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :