جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 67/344/ت /ش 30/11/1367

ماده 1- سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور سازمانی است مستقل که مستقیما" زیر نظر شورای عالی قضائی انجام وظیفه می نماید و اختصارا" در این آئین نامه سازمان نامیده میشود
ماده 2- تعاریف :
الف - زندان محلی است که در آنجا محکومان با حکم کتبی مقام قضائی برای مدت معین یا بطور دائم به منظور تربیت و درمان نارسائی ها و بیماریهای اجتماعی روانی و تنبیه مجازات نگهداری میشوند.
ب - بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که طبق دستور کتبی مقامات قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی در آنجا بازداشت میباشند.
ج - مرکز اقدامات تامینی و تربیتی محلی است که در آنجا خطاکاران و متهمان و محکومان قبل یا بعد یا ضمن تحمل مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار میدهد، به حکم یا با قرار مراجع قضائی برای مدت معینی نگهداری میشوند این مراکزعبارتنداز:
1- کانون اصلاح و تربیت : مرکزی است برای نگهداری و تربیت و تهذیب اطفال خطارکار که مسئولیت جزائی ندارند.
2-تبعیدگاه مجرمین بعادت : مرکزی است برای نگهداری مجرمین بعادت.
3- تیمارستان مجرمین غیرمسئول : مرکزی است برای نگهداری و معالجه مجرمین مجنون یا مخل المشاعری که مخل نظم یا امنیت عمومی و دارای حالت خطرناک باشند.
4- مرکز بازپروری متهمان و محکومان معتاد: مرکزی است برای نگهداری و درمان متهمان و محکومان متعاد به موادمخدر والکل 0
د- موسسات صنعتی وکشاورزی وخدماتی : موسساتی است که با امکانات لازم برای کار وحرفه آموزی زندانیان داوطلب تاسیس میشود
ماده 3- اداره امور (اجرائی ، فرهنگی ، اداری ، مالی ، پشتیبانی ، انتظامی ) کلیه زندانها و بازداشتگاهها ومراکز اقدامات تامینی و تربیتی کشور اعم از عمومی ، سیاسی ، نظامی ، انقلاب و موسسات صنعتی و کشاورزی وخاماتی منحصرا" بعهده سازمان خواهد بود.
تبصره 1- بازداشتگاههای انضباطی نیروهای مسلح از شمول این آئین نامه خارج است.
تبصره 2- نگهداری کلیه نیروهای مسلح که با قرار یا حکم مراجع قضائی بازداشت و یا محکوم میشوند تنها بعهده سازمان است.
ماده 4- زندانها و بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تامین و تربیتی مکلفندپس از تحویل گرفتن محکومین و متهمین و خطاکاران معرفی شده از سوی مرجع قضائی دستور مقامات قضائی را در مورد مدت و شروع محکومیت وخاتمه آن و یا شروع بازداشت و یا ممنوع بودن ملاقات ومرخصی و خروج زندانی از زندان به منظور کار و سایر موارد با تعیین شرایط آن اجراء نمایند.
ماده 5- هر مهم و یا محکوم در بازداشتگاه و زندانی که در حد حوزه قضائی صادر کننده قرار یا حکم قرار دارد نگهداری میشود. مگر در مواردیکه دادگاه صادر کننده حکم مطابق قانون محل دیگری را برای تحمل کیفر تعیین نماید.
تبصره - در مواردیکه سازمان بنا به دلایلی از قبیل مشکلات اجرائی یا محل سکونت خانودده زندانی انتقال زندانی را به زندان واقع در حوزه قضائی دیگر مصلحت بداند با جلب نظردادستان مبداء میتواند اقدام نماید.
ماده 6- تعینی محل نگهداری محکومین ومتهمین و خطاکاران در حوزه قضائی وتعیین ساعات و دفعات و نوع ملاقات و سایر ترتیبات انجام ملاقات و مرخصی واعزام زندانی به موسسات صنعتی وکشاورزی و خدماتی ومراکز درمانی وتربیتی و آموزشی ومراجع قضائی و نقل و انتقال آنان با رعایت مفاد ماده 5 و تبصره آن بر عهده سازمان میباشد.
ماده 7- اجرای مجازات حبس طبق مقررات با سازمان است ولی اجرای سایر مجازاتها براساس قانون آئین دادرسی کیفری و تحت نظارت و تعلیمات دادستان مربوطه خواهد بود.
ماده 8- به منظور کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی زندانیان و خانوده آنان و نیل به خودکفائی سازمان میتواند از محل حذب کمکهای مردمی و موسسات خیریه یا درآمد حاصل از موسسات صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی و فرهنگی و بودجه مصوب اعتبار لازم را تامین و هزینه نماید.
ماده 9- سازمان میتواند در جهت ایجاد اشتغال برای زندانیان داوطلب کار با استفاده از امکانات سازمان و یا کمکهای دولتی و یا از طریق دریافت وام یا با مشارکت بانکها و ارگانهای دولتی ، تعاونیها و یا بخش خصوصی اقدام نماید.
تبصره - در صورتیکه مبلغ وام یا مشارکت بانکها وارگانهای دولتی و تعاونیها و بخش خصوصی بیش از پنجاه ملیون ریال باشد یا موافقت شورایعالی قضائی انجام میشود.
ماده 10- سازمان موظف است کلیه آمار و اطلاعات را در مورد زندانها و بازداشتگاهها ومراکز اقدمات تامینی وتربیتی وموسسات صنعتی وکشاورزی وخدماتی تهیه نماید و آمار واطلاعات لازم به منظور جرم شناسی را حداقل سالی یکبار به شورایعالی قضائی وکمیسیون امور قضائی وحقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید ارائه آمار و اطلاعات به سایر مراجع اداری و مراکز علمی با موافقت رئیس سازمان بلااشکال است.
ماده 11- سازمان میتواند با ایجاد تشکیلات مناسب نسبت به انجام تحقیقات و مطالعات علمی لازم راسا" اقدام نماید.
ماده 12- سازمان موظف است فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط عفو یا تخفیف مجازات بصورت موردی یا به مناسبتهای مختلف را تهیه و پس از جلب موافقت دادستان مربوط به رئیس دیوانعالی کشور ارائه نماید.
ماده 13- سازمان با رعایت مقررات لیست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط آزادی مشروط را تهیه و به مراجع قضائی مربوط ارائه می نماید.
ماده 14- سازمان در حدود امکانات ومقدورات با تمهید اموری از قبیل تامیناشتغال ، آموزش ، ایجاد مقدمات بازگشت زندانی به محیط خانوده و اجتماع یا مشارکت و همکاری وزارتخانه ها، نهاها و سازمانهای مربوطه نسبت به زندانی مراقبت خواهد نمود.
ماده 15- دادستان کل کشور فردی را بعنوان رئیس سازمان انتخاب و به شورایعالی قضائی جهت تصوب و صدور حکم پیشنهاد می نماید.
رئیس سازمان سمت معاونت دادستان کل کشور را خواهد داشت.
ماده 16- رئیس سازمان برای مدت دو سال منصوب میشود تجدید انتصاب او برای یک یا چند دوره بلامانع است عزل وی نیز با شورایعالی قضائی خواهد بود.
ماده 17- دادستان کل کشور حداقل دو ماه قبل از اتمام مدت ریاست ، رئیس بعدی سازمان را به شورای عالی قضائی جهت تصویب معرفی می نماید. رئیس قبلی تا پایان دوره مسئولیت دو ساله اداره سازمان را بعهده خواهد داشت.
ماده 18- سامزان همه ساله در موعد مقرر بودجه خود راباموافقت دادستان کل کشور به شورایعالی قضائی پیشنهاد و برای تصویب پیگیری نموده واقدامات لازم را انجام خواهد داد.
ماده 19- انتظامات و حفاظت زندانها و بازداشتگاهها باسازمان است. سازمان نیروی انتظامی مورد نیاز خو را از بین نیروهای نظامی وانتظامی موجود با هم آهنگی مسئولین مربوطه گزینش می نماید این نیروهاهمراه با اعتبارات مربوطه به سازمان منتقل خواهد شد. سازمان به منظور تامین بقیه نیروهای مورد نیاز خود از افراد واجد شرایط استفاده خواهد نمود.
ماده 20- نیروی انتظامی سازمان از اونفورم مخصوص که برای آنان تعیین خواهد شد استفاده خواهند نمود و ازحیث ترفیعات و تنبیهات تابع آئین نامه خاصی میباشند که به پیشنهاد رئیس سازمان به تصوب شورایعالی قضائی خواهد رسید.
ماده 21- سایر آئین نامه های لازم برای اجرای این قانون توسط وزیر دادگستری و رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورایعالی قضائی میرسد. این ائین نامه شامل 21 ماده و 4تبصره در جلسه 523 مورخ 19/11/1367 شورایعالی قضائی به تصویب رسید و سایرآئین نامه های مغایر با این آئین نامه لغو میگردد.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12840
تاریخ تصویب :
1368/11/19
تاریخ ابلاغ :
1368/01/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :