جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 133066/ت 962 25/12/1367
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/12/1367، نظر به حکم شرع انور و بهتبع عرف پسندیده جهانی دائر بر تشویق و تقدیر ازانسانهای (نمونه ) و به منظور معرفی تکریم از ایثارگران و خدمتگزاران و مبتکران ودانشمندانی که در عرصه های قضات وتقوی و جهاد وایثار و خدمت و یا در قلمرو خلاقتیهای علمی وهنری و بطور کلی در پیشبرد اهداف عالیه اسلام وانقلاب اسلامی تلاش چشمگیر داشته ومنشاءخدماتی شده یا میشوند، باستناد ماه 7 قانون وظائف واختیارات ریاست جمهوری و با عنایت به تائیدیه 1/11/1367 ریاست جمهوری آئین نامه اعطای نشانهای دولتی را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماه 1- نشانهای دولتی مشتمل خاهد بر (نشانهای انقلاب اسلامی ) (نشانهای عمومی و تخصصی ) ونشهانهای (جمهوری اسلامی )، (استقلال ) و (آزادی ) که به افراد ذیصلاحیت اعم از اتباع جمهوری اسلامی ایران یا اتباع خارجی اعطاء می شود.
ماده 2- نشان (انقلاب اسلامی ) مخصوص افرادی است که منشاء خدمت بسیار مهمی در پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی میباشند و قبلا" به دریافت یکی از نشانهیا عمومی و تخصصی موضوع این آئین نامه نائل شده باشند.
ماده 3- نشانهای (جمهوری اسلامی )، (استقلال ) و(آزادی ) به روسای کشورها و شخصیتهای عالیمقام خارجی که دارای یکی از مشخصه های (انقلابی ) ،(مستقل ) ،(آزادیخواه )باشند و یا در حمایت ازمستضعفین جهان نقش موثر و فعالی داشته باشند اعطاء خواهد گردید.
ماده 4- نشانهای عمومی وتخصصی شامل موارد زیر میباشند:
الف - نشانهائی که بدلیل وجود و بروز ارزشهای عالی اسلامی و انسانی در فرد به وی اعطاء میشود، از قبیل (نشانهای ایثار،جهاد عدالت ، تربیت ، شجات و غیره )0
ب - نشانهائی که بدلیل تلاش چشمگیر و وجود و بروز لیاقتهای خاص وویژگیها و خلاقیتهای مرتبط با امور عمومی در فرد و تجلی اینها به اشکا لمختلف به وی اعطاء میشود از قبیل (نشانهای مدیریت ، علم ، خدمات ، فرهنگ ، هنر وغیره )0
ج - نشانهائی که بدلل تلاش چشمگیر و وجود و بروز خلاقیتها و لیاتقهای خاص در امور تخصصی در فردوتجلی اینها به اشکال مختلف به وی اعطاء میشود از قبیل (نشانهای عمران ، کشاورزی ، صنعت ، ورزش وغیره )0
ماده 5- نشانهای عممی و تخصصی دارای 3درجه خواهد بود و به افرادی اعطاء خواهد شد ک هدر ارتباط با موضوع یکی از نشانهای عمومی وتخصصی منشاء خدمات و نوآوریهای فوق العاده و برجسته ای گردند.
ماده 6- بررسی شکل و جنس نشانها برعهده هیاتی مرکب ازمقامات و افراد زیر خواهد بود.
الف - نماینده رئیس جمهور(رئیس هیئت )0
ب - نماینده نخست وزیر0
ج - نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 0
د - نماینده وزارت آموزش و پرورش 0
ه - نماینده سازمان اموراداری و استخدامی کشور0
و - نماینده سازمان اور اداری و استخدامی کشور0
هیات مزبور با مراجعه به افکار عمومی و هنرمندان در هر مورد بهترین طرح و نمونه نشان همچنین فهرست نشانهای موضوع ماده (4) این آئین نامه را انتخاب و به هیات وزیران ارائه می نماید تا در صورت تائید و تصویب مورد استفاده قرار گیرد.
هیات موضوع این ماده همچنین (نحوه اعطاء نشان توسط ریاست جمهوری ) را تهیه و پیشنهاد نموده تا پس از تائید ریاست جمهوری ابلاغ و بموقع اجراء گذاشته شود.
تبصره - تشکیل جلسات هیئت مزبور با حضور نمایندگان رئیس جمهور و تخست وزیر و حداقل یک عضو دیگر رسمیت می یابد و رای اکثریت اعضای حاضر مناط اعتبار جهت تصمیم گیری خواهد بود.
ماده 7- در اجرای ماد(7) قانون وظایف و اختیارات ریاست جمهوری ،افرادی که شایستگی دریافت نشان دارند و نوع نشان استحقاقی ، توسط وزراء ذیربط براساس نظام نامه موضوع ماد(8)جهت طرح و بررسی در کمیسیون مربوطه هیات وزیران (برحسب موضوع نشان ) معرفی میشوند تا پس از تصویب هیات وزیران نشان موردنظر توسط ریاست جمهوری اعطاء گردد.
ماده 8- نظامنامه ((درجه بندی نشانها و همچنین نحوه ارزشیابی و انتخاب افراد دریافت کننده نشان )) به پیشنهاد هیات موضوع ماده (6)این آئین نامه ، به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده 9- دارندگان نشان مدیریت جهت انتصاب برای مشاغل مدیریت اولویت خواهند داشت.
ماده 10- به افرادی که حائز یکی از نشانها شوند در صورت لزوم از محل اعتبارات مربوط پاداشهای مناسبی طبق دستورالعملی که به تصویب هیات موضوع ماده (6) میرسد پرداخت میشود.
ماده 11- نشان افرادی که صلاحیت خود را از دست دهندوایرانیان دارنده نشان که ترک تابعیت نمایند، با پیشنهاد وزر ذیربط و تصویب هیات وزیران از درجه اعتبار ساقط ملغی الاثر خواهد شد و افراد مزبور از مزایای موضوع این مصوبه محروم خواهندگردید.
نخست وزیر- میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12840
تاریخ تصویب :
1367/12/17
تاریخ ابلاغ :
1368/01/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :