جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 118750/ت 963 27/12/1367
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/12/1367 بنا به پیشنهاد شماره 27315/4392/54 مورخ 14/12/1367 وزارت فرهنگ و آموزش عالی تصویب نمودند:
اصلاحیه
بند(ه) بشرح زیر به ذیل بند(د) ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیات عملی و اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی اضافه شود.
ه - حقوق ومزایای مستمر اعضای هیات علمی عبارتست از حقوق و فوق العاده مخصوص و فوق العاده جذب 0
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12842
تاریخ تصویب :
1367/12/17
تاریخ ابلاغ :
1368/01/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :