جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 140118/ت 965 27/12/1367
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/12/1367 بنا به پیشنهاد شماره 28982/140 مورخ 11/11/1367 وزارت آموزش و پرورش و نظریه وزارت مسکن و شهرسازی و با توجه بماده 20 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی و ماده 17 قانون زمین شهری آئین نامه زیر را تصویب نمودند:

ماده 1- وزارت آموزش و پرورش مجاز است زمینهائی را که با کاربری آموزشی در اختیار گرفته یا میگیرد از طریق سازمان زمین شهری به دارندگان مجوز تاسیس مدارس غیر انتفاعی اجازه دهد سازمان زمین شهری مکلف است مبلغ مال الاجاره ای دریافتی را با رعایت مقررات صرف احداث فضاهای آموزشی نماید. چنانچه دارندگان مجوز تاسیس مدارس غیرانتفاعی به تعهدات خود درقبال استیجاری عمل نموده و اعیانی احداثی را وقف نمایند زمین استیجاری مطابق ماده 45 آئین نامه قانون زمین شهری بطور قطعی واگذار میگردد.
ماده 2- وزارت آموزش و پرورش میتوانددارندگان مجوز تاسیس مدارس غیر انتفاعی را نیز به سازمان زمین شهری یا اوقاف معرفی تا سازمانهای مزبور نسبت به واگذاری زمین آموزشی بصورت اجاره به افراد واجد شرایط معرفی شده اقدام نمایند.
تبصره - در خصوص مواد فوق رعایت تناسب زمین مورد تقاضا با طرح و همچنین حفظ و استمرار کاربری آن ضروری بوده و در متن اسناد اجاره تصریح خواهد شد که دریافت کننده زمین حق تغییرنوع استفاد ار ندارد.
ماه 3- وزارت مسکنو شهرسازی به آندسته از مالکین زمینهای غیر موات شهری که اراضی آنها طبق ضوابط طرح جامع و تفصیلی کاربری آمویشی دارد اجازه نقل وانتقال خواهد داد مشروط به اینکه خریداران اراضی مزبور که دارای مجوز تاسیس مدارس غیر انتفاعی هستندمستقمیا" توسط وزارت آموزش و پرورش معرفی شده باشند.
ماده 4- دارندگان مجوز تاسیس مدارس غیرانتفاعی که دراجرای مواد قبیل این آئین نامهخ با کاربری آموزشی را در اختیار میگیرند موظف میباشند ضمن اجرای طرح آموزشی مورد نظر ظرف مدت معینی که توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین میوشد نسبت به راه اندازی واحد آموزشی مربوطه اقدام و برابر تعهداتیکه به وزارت آموزش و پرورش سپرده اند در حفظ هویت ورسالت آموزشی مربوطه کمال توجه واهتمام را معمول دارند.
بدیهی است در صورت تخلف از شرایط مزبور مجوزهای حاصله لغو و سند اجاره نیز فسخ و چنانچه در زمین مربوطه تاسیساتی احداث شده باشد ایعانی با نظر کارشناس رسمی دادگستری تقدیم و بهای حاصله به صندوق دادگستری تودیع و سپس عرصه واعیان مزبور در اختیار سایر و اجدین شرایط تاسیس مدارس غیر انتفاعی قرار خواهد گرفت. ضمنا" این موضوع در سند اجاره قید تا موجر به وکالت از طرف ، مستاجر حق فسخ سند را داشته باشد.
ماده 5- طرح و نقشه اسختمانی احداث مدارس غیر انتفاعی باید قبلا" به تائدی سازمان نوسازی و توسعه تجهزی مدارس برسد.
ماده 6- کلیه سازمانهای دولتی و همچنین شهرداریهای سراسر کشور و موسسات اعتباری اعطاء کننده تسهیلات در اجرای مواد این آئین نامه مکلف به همکاری با وزارت آموزش و پرورش میباشند.
نخست وزیر- میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12842
تاریخ تصویب :
1367/12/13
تاریخ ابلاغ :
1368/01/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :