×

اختیارات وصلاحیت کمیسیونهای مذکوردرماده 91 قانون تامین اجتماعی بنام کمیسیونهای بدوی وتجدیدنظربرای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی وروحی بیمه شدگان ، مبنای قانونی دارد و تعیین کمیسیون تجدید نظر ویژه غیرقانونی است

اختیارات وصلاحیت کمیسیونهای مذکوردرماده 91 قانون تامین اجتماعی بنام کمیسیونهای بدوی وتجدیدنظربرای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی وروحی بیمه شدگان ، مبنای قانونی دارد و تعیین کمیسیون تجدید نظر ویژه غیرقانونی است

اختیارات-وصلاحیت-کمیسیونهای-مذکوردرماده-91-قانون-تامین-اجتماعی-بنام-کمیسیونهای-بدوی-وتجدیدنظربرای-تعیین-میزان-ازکارافتادگی-جسمی-وروحی-بیمه-شدگان-،-مبنای-قانونی-دارد-و-تعیین-کمیسیون-تجدید-نظر-ویژه-غیرقانونی-است-
تاریخ 29/3/69 شماره دادنامه 85 کلاسه پرونده 68/75

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به اینکه درماده 91 قانون تامین اجتماعی برای تعیین میزان ازکار افتادگی جسمی روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای تحت عنوان کمیسیون بدوی و تجدیدنظرپیش بینی گردیده که علی الاصول وهم چنین طبق ماده 9 آئین نامه اجرائی ماده فوق الذکرآراء کمیسیونهای تجدیدنظر پزشکی قطعی و لازم الاجراء بوده لذا تعیین کمیسیون رسیدگی غیر از موارد مذکوردر قانون تحت عنوان کمیسیون تجدیدنظر ویژه پزشکی و رسیدگی به تصمیمات اخذ شده از ناحیه کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی از موقعیت قانونی برخوردار نبوده و در نتیجه دادنامه های شماره 542 25/6/68 و657 - 18/7/68 و 665 - 19/7/68 صادره ازشعبه چهارم دیوان که متضمن این معنی است مطابق باموازین قانونی تشخیص می گردد. این رای وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/68/75 21/6/1369
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای سهراب آرین
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه چهارم دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف - شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/214موضوع شکایت آقای سهراب آرین بطرفیت :سازمان تامین اجتماعی بخواسته : اعتراض نسبت به رای کمیسیون پزشکی بشرح دادنامه شماره 1131-3/12/67 چنین رای صادرنموده است :درموردشکایت آقای سهراب آرین مبنی برلغورای ازکارافتادگی مشارالیه نظربه اینکه ماده 91 قانون تامین اجتماعی مقرر داشته :برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی وروحی بیمه شدگان وافراد خانواده آنهاکمیسیونهائی بدوی وتجدیدنظرپزشکی تشکیل خواهدشدوترتیب تشکیل وتعیین اعضاءوترتیب رسیدگی طبق آئیننامه ای خواهدبودکه به تصویب شورای عالی می رسدوطبق مفادماده مذکوروآئیننامه مربوطه موضوع درکمیسیون تجدیدنظرمطرح وازکارافتادگی نامبرده مردودشناخته شدلذاتخلفی از مقررات وتضییع حقی مشهودنگردیدوبه ردشکایت اظهارنظرمی گردد.
ب شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/831موضوع شکایت خانم فاطمه خالوئی بطرفیت :اداره بیمه های اجتماعی شیرازبخواسته :ابقاءحکم ازکارافتادگی بشرح دادنامه شماره 542مورخ 25/6/68چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه ماده 91قانون تامین اجتماعی مصرح است :برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی وروحی بیمه شدگان وافرادخانواده آنها کمیسیونهائی بدوی وتجدیدنظرپزشکی تشکیل خواهدشدودراین ماده ودیگر مقررات این قانون اشاره ای به تشکیل کمیسیون پزشکی تجدیدنظرویژه نگردید وتشکیل کمیسیون پزشکی وتجدیدنظرویژه مغایربامقررات مرقوم است ودر ثانی وزیربهداشت درمان وآموزش پزشکی ورئیس شورای تامین اجتماعی طی نامه شماره 5496-28/2/68به سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده درخصوص مشکلاتی که ازنظرابطال احکام ازکارافتادگی کلی بیمه شدگان دراجرای بند(د) مصوب شماره 4313-14/3/66شورای عالی مبنی برتشکیل کمیسیون تجدیدنظر ویژه جهت بیمه شدگان ایجادگردیدمراتب دردویست وبیستمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 20/8/68مطرح وپس ازبحث وبررسی ضوابط قانونی بند(د)مصوبه مذکورملغی گردید.ثالثا- موضوع مطروحه منطبق بابند1ماده 93قانون تامین اجتماعی نبوده تاموجبات قانونی قطع مستمری وی فراهم باشد وباالتفات به مفادبندهای 13و16ماده 2قانون تامین اجتماعی ومحتویات پرونده چون قطع مستمری مبنای قانونی نداشته لذاشکایت واردتشخیص وحکم برابطال تصمیم کمیسیون پزشکی تجدیدنظرویژه فوق الاشعاروبرقراری مستمری درباره شاکیه صادرواعلام می گردد.
پ - شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/280موضوع شکایت خانم مهین فردوسیان بطرفیت :سازمان تامین اجتماعی بخواسته :اعتراض به رای مورخ 14/4/67کمیسیون ویژه پزشکی بشرح دادنامه شماره 657مورخ 18/7/68 حکم به ابطال رای کمیسیون پزشکی تجدیدنظرویژه وبرقراری مستمری شاکیه بر اساس رای مورخ 3/12/65کمیسیون پزشکی بدوی صادرنموده است .
ت - شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/702موضوع شکایت خانم خدیجه طیوری بطرفیت :سازمان تامین اجتماعی بخواسته :برقراری از کارافتادگی بشرح دادنامه شماره 665-19/7/68حکم به برقراری مستمری شاکیه صادرنموده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ مذکوربه ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس بحث و بررسی وانجام مشاوره بااتفاق آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 297 تا299
روزنامه رسمی شماره 13282-18/7/69
3

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 85

تاریخ تصویب : 1369/03/29

تاریخ ابلاغ : 1369/07/18

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.