جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


رای شماره : 2197-19/11/45

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه تشخیص درجه ارزش گواهی گواه ازشئون دادگاههای ماهوی بوده ودرخورامعان نظرفرجامی نیست ونظربه اینکه دادگاه بااستماع گواهی گواهان اقامه شده ازجانب طرفین دعوی وسنجش آن وتوجه به سایرجهات سوء- معاشرت زوج رابه کیفیت مقرردربند2ازماده 1130قانون مدنی احرازوبه صدوردادنامه فرجامخواسته مبنی برالزام زوج به دادن طلاق مبادرت نموده و نظربه اینکه دادنامه دیگرمبنی بربطلان دعوی تمکین اقامه شده ازناحیه زوج نیزازلوازم صدورحکم به الزام مشارالیه به دادن طلاق است علیهذاوباتوجه به اینکه اعتراضات فرجامی فرجامخواه موجه وموثرنیست احکام فرجامخواسته درهردوموردابرام می شود.

* سابقه *
اجبارزوج به دادن طلاق
اثبات سوءمعاشرت باشهادت

درسال 1338وکیلی به وکالت بانومهین اقدس بطرفیت آقای حسن بعنوان تقاضای طلاق دردادگاه شهرستان مشهداقامه دعوی می نمایدبه این توضیح :"طبق رونوشت نکاحنامه خوانده زوج موکله بوده وچندی قبل به منظوروادارکردن مشارالیهمابه بذل مهروحقوق زوجیت درمقام آزارواذیت اوبرآمده وبا رفتارناهنجارزندگی رابه موکله تنگ نموده وحتی ازایرادضرب فروگذاری نکرده که بامداخله ووساطت دوستان تغییررویه نداده است اینک ادامه زندگی غیرممکن وبه استنادماده 1130قانون مدنی صدورحکم مبنی برطلاق موکله باخسارات موردتقاضاست به استنادیک برگ استعلامیه ."
پس ازابلاغ دعوی بطرف واستماع شهادت شهودخواهان دادگاه بشرح رای شماره 557 حکم براجبارخوانده به طلاق زوجه خودصادرمی نماید.
پس ازتقاضای رسیدگی دردادگاه استان نهم وصدورقرارتحقیق ازگواهان پژوهشخواه وارجاع امربه دادگاه شهرستان نیشابورواعاده پرونده بالاخره دادگاه استان نهم حکم پژوهشخواسته راتاییدمی نماید.
شعبه اول دیوان عالی کشورحکم مزبوررابشرح ذیل نقض کرده است :
شق 2ازماده 1130قانون مدنی صریح است به اینکه سوءمعاشرت شوهربحدی بوده باشدکه ادامه زندگی رابااوغیرقابل تحمل سازددرموردبحث علاوه براین که شهودفرجامخوانده هیچیک شهادت عنیی بروضعیت معاشرت طرفین نداده اندواظهارآنان نقل قول ومسموعات ازسایرین بوده نسبت بنحوه و کیفیت سوءمعاشرت که موجب شمول ماده 1130گرددبیان اطلاعی ننموده اند بلکه بیانات شهوداقامه شده اظهارعقیده قضائی بوده که ازشان وصلاحیت گواه خارج وازوظایف دادگاه بوده که پس ازرسیدگی به دلائل ومدارک طرفین این مطلب رااحرازنمایدازاین جهت حکم فرجامخواسته مخدوش ونقض وختم امر به شعبه دیگردادگاه استان نهم ارجاع می گردد.
شعبه دیگردادگاه استان نهم بشرح ذیل رای می دهد:
اعتراضاتی که ازناحیه پژوهشخواه نسبت به دادنامه موردپژوهش بعمل آمده خلاصه آنست که دعوی پژوهشخوانده ه انحصاربه گواهی گواهان اقامه شده ازناحیه مشارالیهادردادگاه شهرستان نیشابورداشته وحال آنکه اظهارات گواهان مزبوربرای ثبوت دعوی کافی نیست وهمچنین برای احرازحسن رفتار تقاضای صدورقراربازجوئی محلی وتحقیق ازمطلعین رانموده تاکذب اظهارات وادعای وی ثابت شودباقبول درخواست وی که الزام قانونی داشته گواهان تعرفه شده درتاریخ 21/1/39خلاصه اظهارداشته اندکه ازناحیه پژوهشخواه سوءرفتارندیده وحتی بعضی ازآنهااظهاراطلاع برحسن رفتاراز ناحیه مشارالیه نسبت به همسرخودنموده اندوخلاصه گواهی گواهان تعرفه شده ازناحیه پژوهشخوانده دراین مرحله نیزآن است که پژوهشخواه نسبت به عیال خودسوءرفتارداردوحتی چندین نوبت بین آنهازدوخوردومشاجره واقع شده و یک دفعه نیزپژوهشخوانده به قصدخودکشی تریاک خورده است .اعتراضاتی که پژوهشخواه بعمل آورده است واردنیست زیرابادرنظرگرفتن اینکه دراین قبیل دعاوی قانوناگواهی گواه جزءادله مثبت محسوب است اصولادرمانحن فیه به اطلاعات مطلعین برای اثبات دعوی هم می توان تمسک جست زیراروابط زناشوئی آنچه مربوط به حقوق وتکالیف زوجیت است عرفااطرافیان کمتر دخالت داشته ومعمولاهم زوجین اختلاف فیمابین راآشکارنمی کنندمگردر مواقعی که مستاصل وناگزیرازابرازموارداختلاف باشنددراین مقام هم به همین ترتیب عمل شده ونظربه اینکه پژوهشخوانده درمحضردادگاه وضمن لایحه تقدیمی مورخه 29/6/40مواردسوءرفتارپژوهشخواه رامشروحابیان داشته فی الجمله سختگیری اورادرتادیه مخارج زندگی وسایرجهات درتشریح دعوی و ثبوت ادعای خومتذکرشده ولحاظ صراحت گواهی گواهان اودرمرحله بدوی و پژوهشی برسوءمعاشرت ورفتارزوج نسبت به زوجه که مستفادازاظهارات آنان عدم امکان ادامه زندگی زناشوئی رابرای زوجه مدلل می داردوازطرفی گواهی گواهان پژوهشخواه دایربراینکه ازناحیه مشارالیه نسبت به پژوهشخوانده سوءرفتارمشاهده نشده دلیل عدم وجاهت دعوی وحقانیت پژوهشخوانده نمی تواندباشدبالنتیجه صدوردادنامه براجباروالزام آقای حسن ...برطلاق زوجه خودبانومهین اقدس ...خالی ازاشکال است وبرطبق ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی استواری دادنامه پژوهشخواسته اعلام می شود.
این رای مورداعتراض فرجامی واقع شده وخلاصه اعتراض این است که : "عقدنکارح ازعقودلازمه است وانحلال عقدنکاح مواردخاصی داردوبدون رعایت موادمندرجه درقانون مدنی نمی توان شوهررامجبوربه طلاق زوجه خودنمودودر عقدنکاح هم هیچ شرطی بین طرفین نشده واینجانب ازابتدای ازدواج تاکنون هیچگونه سوءمعاشرتی بافرجامخوانده نداشته ومخارج اوراهم پرداخته و شهادت شهودنقل قول وتلقین بوده وهیچیک معاشرت باطرفین نداشته اندو برای جلسه مقرره هم اخطاریه به آدرس جدیدی که معرفی کرده ابلاغ نشده واین موضوع موردتوجه قرارنگرفته وخلاصه نقض حکم راتقاضامی نماید:"فرجام - خوانده پاسخ داده است .
ضمنافرجامخواه نسبت به تمکین بطرفیت فرجامخوانده طی دادخواستی به دادگاه شهرستان نیشابورعرضحال تمکین داده که ازطرف دادگاه بشرح رای شماره 201حکم برمحکومیت فرجامخوانده به تمکین صادرمی گرددودادگاه استان بعنوان اینکه باصدورحکم قطعی برالزام خوانده به طلاق موردی برای اقامه دعوی تمکین باقی نمی ماندحکم پژوهشخواسته رافسخ وفرجامخواه را محکوم به بطلان دعوی می نماید.حکم مزبوردرتاریخ 10آذربه فرجاخواه ابلاغ شده ودر22آذردادخواست فرجامی تقدیم داشته وخلاصه اعتراض اینست که در صورتی که فرجامخواهی اینجانب دردیوان کشورتحت رسیدگی است ولذاحکم مزبورقطعی نبوده ونتیجتاحکم فرجامخواسته قابل نقض است .فرجامخوانده هم پاسخ داده است .
چون رای فرجامخواسته درقسمت طلاق اصراری است موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم ودقت درموادقانون باکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته مشاوره نموده وبشرح زیررای داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 183تا187 سال 1345چاپ 1346
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2197
تاریخ تصویب :
1345/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :