جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 10/8/1373
شماره دادنامه 73/441/18
شعبه 18 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
اداره اوقاف و امور خیریه قائمشهر داخواستی بخواسته ابطال آراء کمیسیون ماده 12 زمین شهری مندرج در زونامه کیهان بطرفیت اداره کل زمین شهری استان مازندران تقدیم دادگاه حقوقی یک قائمشهر نمود و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است بموجب وقفنامه معتبر مورخ 1235 هجری قمری مرحوم (الف ) فرزند مرحوم (ب ) کلیه سهم خود در قریه مشهدیان (آیندانسر فعلی ) را وقف عام کرده و از آن تاریخ عمل بوقف می شد و در اجراءقانون تبدیل باحسن موقوفات سهم موقوفه در این روستا که بالغ بر28 سیر و سه مثقال و6/1817 نخود بوده که بین زارعین صاحب نسق تقسیم سده و بهمین نحو نیزدر اسناد رسمی مالکیت کلیه زارعین مندرج است نظر باینکه طبق دستور تبصره سه از ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون مزبور مقررات خاصی نسبت باراضی موقوفه تدوین و تنظیم گردیده است اداره زمین شهری موظف است طبق موازین قانونی مذکور عمل نماید توضیح اینکه قبلا" اداره زمین شهری بموجب نامه شماره (شماره قید نشده ) مراتب را باین اداره اعلام داشته واداره اوقاف نیز طی نامه شماره (شماره قیدنشده ) به آن پاسخ داده است که خواستار عمل موافق قانون موضوعه می باشد بنابراین اینکه در فرجه مقرر اعتراض اداره اوقاف را نسبت به آگهی های منتشره اعلام می نماید و تقاضا دارد نسبت باراضی موقوفه طبق موازین و مقررات قانونی عمل شود و مدارک را فتوکپی وقفنامه سند اصلاحات ارضی و آگهی ها اعلام نموده است دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شد و در جلسه 10/8/1371 که با حضور نمایندگان طرفین دعوی تشکیل شد پس از اظهارات آنان که در صورتجلسه منعکس گردیده دستور استعلام وضعی ثبتی از جهت میزان وقف و پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر که بشماره 6003/1 مورخ 11/9/1371 به ثبت ریده و در آن اعلام شده بموجب سند شماره 48711 مورخ 13/4/52 تنظیمی دفترخانه 12 قائمشهر بمیزان 18سیر وسه مثقال و 18176 نخود از کل ششدانگ پلاکهای 48و49 اصلی بخش 16 ثبت قائمشهر در اجرای مقررات اصلاحات ارضی بعنوان وقف واگذار گردید که در جلسه 18/1/1372 پاسخ وضعیت ثتبی منعکس گردید ودر صورتجلسه و دادگاه دستور مطالبه پرونده کمیسیون اراضی شهری را داده و حضور نمایندگان طرفین دعوی را ضروری دانسته و دعوت از آنان را بدفتر دستور داده است و در جلسه 28/10/1372 که در وقت فوق العاده تشکیل شد دادگاه با اعلام ختم رسیدگی قرار تجدیدنظر خواسته شماره 945 مورخ 29/10/1372 را بدین شرح ((دعوای اداره اوقاف قائم شهر بطرفیت اراضی شهری استان مازنداران بخواسته ابطال رای کمیسیون با توجه به لایحه اراضی شهری که به شماره 5121/1 مورخ 10/8/71ثبت دفتر گردیده و ادعای اوقاف بعلت توافق بین سازمان اوقاف و سازمان زمین شهری رعایت سهم موقوفه مودر پذیرش قرار گرفته قطع نظر از چگونگی اقدام کمیسیون بجهت مذکور موجهی برای صدور حکم در ماهیت نیست قرار عدم رد دعوی صادر می گردد)) قراررد دعوی صادر و بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه قائمشهر از قرار پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردید و تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی پس از شرح مطالبی نقض قرار را خواستار شد و از ناحیه تجدیدنظرخوانده لایحه ای در پرونده ملاحظه نمی گردد که مندرجات دادخواست هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 29945/10/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

بسمه تعالی
ایراد تجدیدنظرخواه بر دادنامه مورد تجدیدنظر وارد است زیرا در شرایطی که تجدیدنظر خوانده (خوانده بدوی ) پیوست لایحه ثبت شده بشماره 5121/101/8/71 دلیل ومدرکی بر اثبات این ادعای خود که ادعیا اوقاف بعلت توافق سازمان اوقاف و سازمان زمین دررعایت سهم موقوفه مورد پذیرش قرار گرفته ارائه نداده است دادگاه با مسلم فرض کردن ادعای خوانده و قطع نظر از چگونگی اقدام کمیسیون موجبی برای رسیدگی و صدور رای در ماهیت دعوی ندیده و بصدورقرار تجدیدنظرخواسته مبادرت کرده است بنا بمراتب فوق دادنامه تجدید نظرخواسته مستندا" بماده 3 و بند(ب ) ماده 6 و بند ماده 7 وبند4 ماده 10 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد ماه 1372 نقض و رسیدگی در ماهیت دعوی مطروحه بهمان دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می شود.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
154

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
441
تاریخ تصویب :
1373/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :