جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 24/9/1372
شماره دادنامه 434/8
شعبه 8 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
ابتدا آقای (الف ) نسبت به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع راجع به یک قطعه زمین بمساحت 6030 مترمربع واقع در دزدک شهرستان نوشهر اعتراض نموده که رسیدگی به موضوع طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون مذکور به هیئت ذیربط احاله گردیده و قاضی هیئت پس ازملاحظه اسنادومدارک وکسب نظر کارشناسان مفادا" بشرح رای شماره 287/9/70 در پرونده کلاسه 9 بنابراستدلالی که نموده و با عنایت به نظریه کارشناسان کمیسیون و اتفاق نظر آنان به اینکه هیچگونه آثاراحیاء و تصرف توسط در محل موجود نبوده و از درختنان از گونه های وحشی رویت گردیده ، نتیجتا" با رد اعتراض محل مورد بحث را جزءمنابع طبیعی دادگاه مذکور بموجب دادنامه شماره 2286/2/72 پس ازبیان مقدمه ای از دعوی مفادا" باین استدلال که با درختان جنگلی درقطعه مورد بحث و نفی هرگونه آثار عمران واحیاء دارد چون اعتراض موجهی اقامه نشده و اعتراضات عنوان شده انطباقی با شقوق ماده 284قانون اصلح موادی از آئین دادرسی کیفری که بعدا" ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر جایگزین آن شده ندارد لذا اعتراض خواهان رد و رای هیئت تایید می شود. متعاقبا" آقای (الف ) نسبت به رای دادگاه حقوقی یک نوشهر تجدیدنظرخواهی نموده مفادا" و بنحو اختصار ادعا نموده که به تمامی دلایل وی توجه کافی معمول نگردیده با توجه به مواردی گواهی گواهان و کارشناسی و تحقیق و بررسی سوابق پرونده جنگلبانی و املاکی که وضعیت مشابهی با ملک موضوع دعوی دارند، تقاضای فسخ رای معترض عنه و ابطال تصمیم کمیسیون موضوع ماده واحده و خلع ید را می نماید.
هییت شعبه در تاریخ فوق تشکیل ، گرازش آقای ... عضو ممیزهنگام رای قرائت می شود.
پس از مشاوره بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای
از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی بعمل نیامده و دادنامه تجدیدنظرخواسته که مغایرتی با مندرجات پرونده و قانون ندارد ابرام می شود.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
154

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
434
تاریخ تصویب :
1372/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :