جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 7/7/69
شماره دادنامه 495
شعبه 21 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 5/5/1365 اداره کل منابع طبیعی و کشاورزی استان یزد (سرجنگلداری کل یزد) دادخوساتی به طرفیت معترضین فوق الذکر و آقای (الف ) به خواسته خلع ید از مساحت 371 ... مترمربع اراضی ملی شده مقوم به سه میلیون ریال تسلیم دادگاه حقوقی یک یزد نموده به خلاصه اعلام شده 0 خواندگان بودن کسب مجوز قانونی و خودسرانه اقدام به تصرف مساحت سیصد وهفتاد و یک هزار مترمربع اراضی ملی شده منطقه غرب ایستگاه تثبیت شن یزدگرد را به طور غیر مجاز تصرف و بهره برداری می نمایند. رای کمیسیون ماده 56 قانون جنگلهاومراتع قطعی شده است. به منظور حفظ اموال عمومی و بیت المال و حاکمیت دولت در آن رسیدگی و صدور حکم خلع ید خواندگان و الزام آنها به پرداخت خسارات موردتقاضاست. فتوکپی رای 9/9/1354 کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع پیوست دادخواست شده با ثبت به کلاسه 346/65 شعبه دوم وقت رسیدگی تعیین گردیده 0خواندگان طی لایحه ای به خلاصه پاسخ داده اند.اراضی مورد ادعای خواهان که در اثر خشک سالیهای پی در پی و خشک شدن آب قنات مدتی زارعت نمی شده و بلااصتفاده مانده بوده اخیرا" که چاه زرف در مجاورت آن احداث شده با اجاره نموده آب چاه اراضی را کشت می کنند. سابقا" در آن کشت و زرع می شده است صورت مجلس 9/9/1354 ارتباطی به زمین متصرفی آنها ندارد. صدور حکم بطلان دعوی مورد تقاضاست. قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اجرا گردیده 0 رئیس دادگاه بشرح تصمیم مورخ 28/11/1368 به خلاصه این استدلال که کارشناس بشرح نقشه و نظریه شماره 174484/10/1368 میزان اراضی متصرفی خواندگان رادر محدوده منابع ملی سیصد و شصت هزار مترمربع برآورد نموده و اعتراض خواندگان بنظریه کارشناس موثر نیست. نظر خود را بر قبول دعوی خواهان تا حد نظر کارشناس و رد زاید بر آن ابراز نموده است. و 38 نفر از خواندگان طی لایحه ای نسبت به نظریه مزبور اعتراض کرده به خلاصه اعلام داشته اند. اراضی مورد بحث را که موات بوده قریب بیست سال است با صرف هزینه زیادطبق موازین شرعی و قانونی تسطیح و احیاء کرده اند و مشغول کشت و زرع جو و گندم می باشند. چند سال قبل از سال 54 که رای کمیسیون ماده 56 صادر شده اراضی موات را در تصرف داشته و کشت و زرع می نموده اند.اداره جنگلبانی جزء مستنیات دیگران قید نموده است. کارشناس مربوطه ساختمانی نمی توانددرمورد احیاء زمین و تشخیص قدمت اراضی احیاء شده اظهارنظر نماید.تعیین کارشناس و تحقیق محلی جهت ثبوت احیاء اراضی موات قبل ازسال 1354 مورد تقاضاست. با توجه به ایجاد مستحدثات و مواد147و148 قانون ثبت اسناد و املاک و مراتب بالا فسخ تصمیم دادگاه و صدور رای بر بطلان دعوی مورد تقاضاست.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.
با توجه به دلایل دعوی و استدلال دادگاه و عنایت به اینکه تا زمانی که رای مورخ 9/9/1354 کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مبنی بر ملی بودن مودر دعوی وسیله مرجع صالح بی اعتبار اعلام نشود تصرف معترضین در قسمت ملی شده رای فوق جواز قانونی ندارد و عدم شمول مورد به ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 31/4/1365 نظریه استنباطی مورخ 28/11/1368 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد درقسمت محکومیت معترضین صدرالاشعار موجه و صحیح تشخیص و تایید می گردد. پرونده به شعبه مزبور ارسال می شود.
مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
154

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
495
تاریخ تصویب :
1369/07/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :