جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 13/5/73
شماره دادنامه 252
شعبه 18 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
اداره منابع طبیعی شهرستان مراغه دادخواستی بخواسته لغو تشخیص موات بودن مرابع مقوم بمبلغ ... / ... /147 ریال بطرفیت هیئت واگذاری زمین آذربایجانشرقی مرکز تبریز طبق آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره 19415مورخ 13/6/70 منابع ملی موجود(مراتع عمومی ) در قریه سرملو پلاک 47 اصلی بخش 5 را موات اعلام نموده اند در حالیکه طبق ماده 56 مراتع ملی شده تشخیص شده و موات نمیباشد و باستناد فتوکپی اگهی اعلام ملی مراتع قریه سرملی پلاک 47 اصلی رسیدگی و صدور حکم بر غیر موات بودن آنرا خواستار شد دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شد و در جلسه 13/4/1371 قرار معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس صادر وبا تعیین کارشناس بنام آقای مهندس ... و چون آقای مهندس ... سمت مدیریت ادارات منابع طبیعی وکشاورزی تعیین شده بود و آقای مهندس ... بکارشناسی انتخاب شد و پس از معاینه محل توسط کارشناس و با حضور طرفین دعوی تعیین نمایندگان آنان وکارشناس و اظهارنظرکارشناس منتخب دال برمرتع بودن دو قطعه بمساحتهای 103 و24 هکتار که قسمتی از مراتع قریه سوملو پلاک 47 اصلی بخش 5 مراغه می باشد که بشماره 396مورخ 12/4/72 به ثبت رسیده و ضمیمه پرونده است دادگاه درتاریخ 31/5/1372دروقت فوق العاده تشکیل و دادنامه شماره 439 مورخ 31/4/1372 را بدین خلاصه ((با توجه بنظریه وارده بشماره 396 مورخ 12/4/1372 کارشناس منتخب که در مهلت مقرر تسلیم واز تعرض موثر طرفین مصون مانده است و با در نظر گرفتن اینکه در تصمیم تجدیدنظرخواسته اعضاء محترم تصمیم گیرنده نوشته اند که زمین دارای پوشش مرتعی است وبا عنایت باینکه در تاریخ 27/9/1351 با صدور تصمیم موضوع ماده 56 قانون ملی شدن مراتع و جنگلهای مرتع بودن قطعات مسجل و مسلم شده است بنابمراتب اعتراض اداره منابع طبیعی مراغه موجه بنظر می رسد و تصمیم معترض عنه مخدوش است علیهذا ضمن نقض تصمیم تجدیدنظر خواسته حکم بر مرتع دایر بودن دو قطعه ازاراضی سرملو بمساحتهای 103هکتار و24 هکتار صادر و اعلام می دارد)) صادر نموده اند وبراثر تجدیدنظرخواهی آقای مدیریت امور اراضی استان ازدادنامه شماره 439 مورخ 31/4/72پرونده بدیوانعالی شکور ارسال و باین شعبه ارجاع گردید و تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی پس از شرح مطالبی صدور حکم بر فسخ دادنامه بدوی را خواستار شد تجدیدنظر خواند هنیز لایحه تقدیم داشته و پس از مدافعاتی ابرام حکم را تقاضانمودکه مندرجات دادخواست و لایحه هنگام شور قرائت خواهدشد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 31439/4/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

رای
نظر باینکه جسب مفاد رای وحدت رویه شماره 6/2/1373 آرائی که قبل از لازم الاجراشدن قانون تجدیدنظرآراء دادگاههامصوب مرداد1372 یغنی تاریخ 27/6/1373 صادر و ابلاغ گردیده اند ظرف بیست روز از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده قابل درخواست رسیدگی تجدید نظری میباشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز در تاریخ 29/9/1372 واصل گردیده است که خارج از مهلت مقرر فوق الذکر می باشد علیهذا درخواست تجدیدنظرخواهی مردود اعلام می گردد.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
154

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
252
تاریخ تصویب :
1373/05/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :