جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


تاریخ 21/4/36
شماره دادنامه 512
مرجع رسیدگی شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران

به موجب دادنامه شماره 171450/9/75 شعبه 92 دادگاه عمومی تهران آقایان (الف ) فرزند...و (ب ) فرزند...و(ج ) باتهام شرکت در سرقت یک دستگاه پمپ باد و دینام با توجه به عدم رضایت شاکی ... به تحمل دوازده ضربه شلاق محکوم گردید و بلحاظاظهارندامت مجازات مقرر باستناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی تعلیق گردیده که مسئول اجرای احکام با تذکر به حاکم دادگاه دایر بنفع قانونی تعلیق ودر مورد اتهام سرقت قاضی صادر کننده حکم با قبول اشتباه پرونده را بدادگاه تجدیدنظر ارسال داشته بابررسی محتویات پرونده وملاحظه اتهام نامبردگان و با عنایت بماده 30 قانون مجازات اسلامی دادگاه مستندا" به بند4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب با حذف تعلیق مجازات از دادنامه صادره حکم صادره تایید می شود مقرر می دارد دفتر پرونده جهت اجرای حکم شالاق بدایره اجرای شعبه مزبور ارسال شود. رای صادره قطعی است.

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
512
تاریخ تصویب :
1336/04/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :