جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


بتاریخ : 20/1/75
شماره دادنامه : 38
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران

رای دادگاه
بموجب دادنامه شماره 660/8/74 صادره از شعبه 113دادگاه عمومی تهران آقای (الف ) باتهام شرکت در یک فقره سرقت کیف قاپی به سی ماه حبس تعزیری محکوم و محکوم علیه در مهلت مقرر به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر را نموده است و دادگاه پرونده رامورد امعان نظر قرار داده و محتویات پرونده حاکی است که متهم باتفاق آقای (ب ) اقدام به ربودن کیف حسن ... نموده اند که توسط مردم دستگیر شده و کیف به صاحبش مسترد گردیده است و در کلیه مراحل تحقیق اقرار به سرقت نموده است علیهذا در رابطه با ماده استنادی و احراز بزه ایرادی به دادنامه وارد نمی باشد ولیکن مجازات مذکور متناسب با جرم نبوده است و متهم استحقاق تخفیف را داشته است علیهذا دادگاه رای صادره را نقض می نمایدومتهم آقای (الف )راباستناد ماده 203 قانون مجازات اسلامی به بیست ماه حبس تعزیری محکوم می نماید ایام بازداشت از مدت محکومیت کسر گردیده رای صادره قطعی است. 20/1/75/1ت /38

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
38
تاریخ تصویب :
1375/01/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :