جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 7/13/630
شماره دادنامه : 851/7
تاریخ رسیدگی : 13/7/71
تجدیدنظرخواه : آقای (ب )
تجدیدنظرخوانده : خانم (الف )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 71/3155/5/71 صادره از دادگاه مدنی خاص ...
مرجع رسیدگی : شعبه هفتم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : ابتدا خانم (الف ) به طرفیت آقای (ب ) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش طرح دعوی می نمایدکه رسیدگی به این خواسته خواهان به دادگاه مدنی خاص ... محول می گرددو دادگاه مذکور با تعیین وقت و دعوت طرفین و معرفی خوانده به دائره مبارزه با مواد مخدر دائر به اعتیاد وی به موضوع رسیدگی کرده ختم دادرسی را اعلام و به ا ستناد تحقق شرط 7 عقدنامه حکم به طلاق زوجه از ناحیه ی زوج صادر و اعلام می نماید که زوج از این رای تجدیدنظر خواهی نموده که لایحه دفاعیه وی و پاسخ آن هنگام شورقرائت خواهد شد. اینک پرونده امر با انجام تشریفات لازم به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش و مطالعه پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده ودادخواست اولیه که علت طلاق را نداشتن کسب و درآمد کافی و بد اخلاقی و عدم توافق اخلاقی دانسته و از شرط 7عقدنامه اسم نبرده است استفاده می شود که این شرط در ضمن اجرای صیغه نبوده و همچنین عقد مبین علیه نیز جاری نشده اگرچه ذیل شرایط را زوجین امضاء نمودندواعتیاد زوج مطمئن نیست بناء علی هذا دادنامه صادره نقض و به شعبه همعرض ارجاع می گردد.)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
105

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
851
تاریخ تصویب :
1371/07/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :