جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 38/1120/33
شماره دادنامه : 5372
تاریخ رسیدگی : 20/12/73
فرجامخواه : بانو (الف )
فرجامخوانده : دادنامه شماره 1772/3/73 دادگاه قائم مقام مدنی خاص ...
مرجع رسیدگی : شعبه 33 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : کلاسه 72421 مدنی خاص گردشکار دادخواستی از جانب زوجه به طرفیت زوج خود به خواست صدور حکم به دادگاه تقدیم نموده و ابراز داشته طبق شرط دهم از شرط مندرجه در سند نکاحیه زوج عقیم است و قدرت باروری زنان را ندارد و لذا خواستار طلاق می باشم 0 با توجه به شروط مورد استناد که در آن قید شده 5 سال تمام و بر حسب تاریخ وقوع عقد23/10/69 سال شمسی تا این لحظه قریب چهارسال از تاریخ ازدواج زوجین که هنوزبچه دارنشدند می گذرد و لذا شرط تحقق نیافته است و لذا قرار رددعوی خواهان صادرگردیده که در فرجه قانونی از جانب زوجه اعتراض شد. تقاضای تجدیدنظر نموده در شعبه 33 دیوان عالی مطرح نتیجه آن اعلام می گردد.
هیئت شعهب در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای شریعت عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در آن درخواست تجدیدنظر به هیچ یک ازمواردمذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر مصوب سال 72 انطباق نداردو با رد درخواست تجدیدنظر قرار دادگاه یاد شده ابرام می گردد. پرونده به مرجع مربوط عودت داده می شود.)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
105

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5372
تاریخ تصویب :
1373/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :