جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :12/1151/33
شماره دادنامه :5364
تاریخ رسیدگی :22/12/73
فرجامخواه :آقای (ب )
فرجامخوانده :بانو (الف )
فرجامخواسته :دادنامه شماره 261023/6/73 صادره از شعبه 5 دادگاه مدنی خاص ...
مرجع رسیدگی :شعبه 33 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : کلاسه 73495م 5 گردشکار دادخواستی از جانب زوجه به طرفیت زوج خود به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه تقدیم نموده و در دادگاه عنوان کرده زوج سوءرفتار دارد و مرا مورد اذیت و آزار قرار داده و بر اثر کتک کاری و ضرب سیلی محکم گوش طرف راستم شنوایی را از دست داده و به چشممم صدمه خورده کم نور شده است و بر اثر کتک کاری روی دنده که منجر به تنگی نفس شده است و مرا مجبور کرده بود درمجلس نامحرمان به صورت بی حجاب شرکت نمایم و بر دعوی خویش به گواهی پزشکی و به شهود استناد کرده واز طرفی خواستار اعمال وکالت بلاعزل حسب بند دوم از شرایط مندرج در سند نکاحیه شده است که شروط به امضاء زوج نیز رسیده است ، چون در خانه زوج تامین جانی نداشته و نفقه ایامی که از خانه وی خارج شده مطالبه می کند با توجه به مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان رابه حق دانسته با بذل مبلغ یکصد تومان از مهریه اجازه طلاق خلع برای خواهان صادر کرده و مقرر نموده بقیه مهریه هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت شود و تا تاریخ 22/6/73 بابت نفقه گذشته به ماهی پنج هزار تومان و نبت به آینده همان مبلغ پنجهزار تومان در ماه در حق زوجه تا تعینی تکلیف نهایی کارسازی نماید. زوج درپاسخ دفاع موثری به عمل نیاورده و اظهارات زوجه را بلادلیل تکذیب کرده و در فرجه قانونی از جانب زوج اعتراض شد. تقاضای تجدیدنظرنموده در شعبه 33 دیوان عالی مطرح نتیجه آن اعلام می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده ودادنامه شماره 261023/6/73فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در آن درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از مواردمذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر مصوب سال 72 انطباق نداردو با کرد درخواست تجدیدنظر حکم شماره فوق دادگاه یاد شده ابرام می گردد و پرونده به مرجع مربوط عودت داده می شود.)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
105

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5364
تاریخ تصویب :
1373/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :