جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 303/612
شماره دادنامه : 662/30
تاریخ رسیدگی : 21/6/71
فرجامخواه : خانم (الف )
فرجامخوانده : آقای (ب )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 70908 شعبه 106 دادگاه مدنی خاص 00
مرجع رسیدگی : شعبه 30 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : خانم (الف ) دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به طرفیت آقای (ب تقدیم که در شعبه 106 دادگاه مدنی خاص ... مطرح رسیدگی قرار گرفت. زوجه چنین توضیح داده است که درسال 1361 به عقد ازدواج خوانده درآمده دارای 2 فرزند مشترک دختر 7ساله و 6 ساله می باشیم از بدو ازدواج بنای ناسازگاری راگذاشته با فحاشی و تهمت و ایراد ضرب زندگی توام بوده که صبر نمودم که عده ای گواه قضیه هستند. سه سال است به عذر عدم تمکین ازپرداخت نفقه خودداری نموده است. حسب اطلاع از دادگاه اجازه ازدواج مجدد گرفته همسر دیگری هم اختیارنموده است. مرا چند سال بلاتکلیف گذاشته به علت ناراحیت و عسر و حرج تقاضای طلاق دارم 0 با تعیین وقت ودعوت طرفین زوجه آقای دکتر ... و زوج آقای ... را به وکالت تعینی و معرفی نموده اند. زوجه در چند صفحه (8 صفحه ) شرح زندگی و سوءرفتار زوج را برای وکیل خود نوشته که د رحکم از آن به رنجنامه تعبیر شده است. چون زوجه استناد به شهادت شهود نموده که پس از تحقیق از گواهان ادعای زوجه را تایید نموده اند به حکایت پرونده زوجین در سال 1366 علیه یکدیگر دادخواستهای به طلاق وتمکین تقدیم داشته اند که پس از رسیدگی در سال 67منجر به صدور حکم به رد دعوی زوجه به رد دعوی زوجه به طلاق و صدور حکم به تمکین حسب تقاضای زوج گردیده و برابر صورتمجلس مورخ 15/2/70 مضبوط در پرونده زوجه اظهار داشته پس از صدور حکم تمکین به خانه شوهر نرفته است. چون زندگی یک طرفه بوده اضافه شده مرا کتک زده و در ملاءعام تهمت لعان زده واز ملاقات با فرزندانم نیز ممانعت نموده است. وکیل زوج اظهارداشته مطالب عنوان شده مربوط به گذشته بوده است (موضوع ایرادضرب ادعایی زوجه و غیره ) که با طرح دعوی از ناحیه زوجه برای طلاق دعوی وی رد شده بود. ضمنا" رونوشت طلاقنامه ای به تاریخ 20/10/70 تقدیم که زوج همسر ]دیگر[ خود را طلاق داده است. دادگاه سرانجام حکم به رد دعوی زوجه صادر نموده است. با اعتراض زوجه که شوهرم با همسرش زندگی می کند اگر هم طلاق داد رجعی است که رجوع کرده لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می شود. با تبادل لوایح و تایید حکم پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است. ضمنا" تاریخ ازدواج زوج با خانم (ح ) که تجدیدنظرخواه اعلام نموده همسر شوهرم می باشدو باوی زندگی می کند9/9/67 می باشد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 قطع نظر از اینکه زوجین از سال 1366 به لحاظ حدوث اختلافاتی جدا از یکدیگر زندگی می نمایند و موفق به رفع آن نشده اند با توجه بند10 شرط ضمن عقد در مورد ازدواج مجدد زوج و اختیار همسر دیگربه زوجه اجازه داده شده از شرط مذکور استفاده نماید و لحاظ طلاقنامه مضبوط در پرونده که زوج در سال 67 همسردیگر اختیار نموده هرچند در جریان رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام به طلاق رجعی نموده و تجدیدنظرخواه مدعی است که با رجوع زوج به مشارالیها اکنون زندگی مشترک دارند با فرض عدم رجوع هم با ازدواج مجدد شرط مذکور تحقق یافته که به این ادعا رسیدگی نشده است.بنا به مراتب حکم تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می شود.)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
105

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
662
تاریخ تصویب :
1371/06/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :