جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.کلاسه پرونده : 302/583
شماره دادنامه : 314/30
تاریخ رسیدگی : 18/3/71
فرجامخواه : خانم (الف )
فرجامخوانده : آقای (ب )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 70/591شعبه 102 دادگاه مدنی خاص ...
مرجع رسیدگی : شعبه 30 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : خانم (الف ) در تاریخ 7/12/69 دادخواستی به خواسته طلاق به طرفیت آقای (ب ) تقدیم دادگاههای مدنی خاص ... نموده و به شعبه 102 دادگاه مدنی خاص ... ارجاع گردید. ضمن دادخواست توضیح داده است که مدت پنج سال است با خوانده ازدواج نموده ام دارای یک فرزند می باشم 0 شوهرم عیاش و معتادبه مواد مخدر می باشد. چندین سابقه زندان اعم از شورآباد و غیره دارد که باعث هتک حرمت خانوادگی بنده شده است. با توجه به مراتب فوق تقاضای طلاق دارم 0 دادگاه در تاریخ 25/2/70 پرونده را با حضور زوجین و آقای ... وکیل دادگستری با وکالت از خواهان رسیدگی نمود. خواهان اظهارداشت عرایض بشرح دادخواست تقدیمی است. فتوکپی چک بانک سپه و تعهدنامه مورخه 17/5/1366 تقدیم می گردد. خواسته طلاق به لحاظ تحقق شرط مندرج در عقدنامه به علت اعتیاد خوانده می باشد.خوانده اظهار کرد من حالا اعتیاد ندارم فعلا" آمادگی ندارم و دادگاه دستور داده است خوانده جهت آزمایش به اینکه معتاد است یاخیر به پزشکی قانونی ]معرفی شود. پزشکی قانونی [ پس از معاینه به دادگاه اعلام نموده که آزمایش ادرار از نظر مواد مخدر منفی است. دادگاه در تاریخ 4/9/70 پرونده را با حضور خواهان و وکیل وی رسیدگی نمود. خوانده در دادگاه حاضر نشد لایحه ای هم نداده است. وکیل خواهان اظهار داشت عرایض بشرح لایحه مورخه 25/3/70 به عرض رسانده ام و از دادگاه تقاضا کرده گواهی داده شود که از ستاد مبارزه با مواد مخدر بستری بودن خوانده از تاریخ 7/8/68 لغایت 7/10/68 به نام خودش و از اردیبهشت 69 لغایت خرداد69 بانام مستعار ... در قرچک ورامین و شورآباد قم بستری بوده و استعلام با اخذ گواهی جهت اخذ مدارک مربوط به ضرب و شتم موکله در پرونده 267/786 ناحیه 5 دادسرای ... و نیز استدعا دارم با توجه به اینکه آزمایش مثبت در پرونده کلاسه 66/789 همین شعبه موجود است بذل عنایت فرمایید به اینکه ده ماه است نفقه به موکله پردخت نکرده است و ازسال 67بیکار و به دلیل اعتیاد توانایی انجام کار را ندارد و از دادگاه تقاضا کرده با توجه به شرایط ضمن عقد با بذل ده هزار تومان مهریه حکم طلاق موکله اش صادر شود. دادگاه اقدام به صدور رای می نماید و با توجه به نظریه پزشکی قانونی که حاکی بر عدم اعتیاد خوانده بوده است دعوی مطروحه بلادلیل و محکوم به بطلان اعلام گردید. پس ازابلاغ دادنامه آقای ... با وکالت از خانم (الف ) از رای صادره تقاضای تجدیدنظر می نماید و شرحی ضمن لایحه اعتراضیه می نویسد و مطالب جلسه مورخه 25/3/70 را مجددا" عنوان می نماید. پس از انجام تشریفات تبادل لایحه اعتارض بنظر ریاست دادگاه می رسد. اعتراض را وارد ندانسته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و به این شعبه ارجاع می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس ازقرائت گزاش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 به دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد وارد است زیرا وکیل زوجه اعلام نموده که زوج ... دردو نوبت در شورآباد قم و قرچک ورامین یک بار به نام خود و بار دیگر به نام مستعار بستری بوده و ضمنا" به پرونده کلاسه 10366/689 نیز استناد نموده است که زوج تعهد کرده دیگر به اعتیاد روی نیاورد و چکی هم بابت ضمانت داده است و ]زوجه [ به دادگاه اعلام کرده که با استافده از مواد ، نتیجه آزمایش ]زوج [ مثبت نشان داده نمی شود و دادنامه که بدون توجه به مراتب فوق اصدار یافته است نقض و رسیدگی مجدد آن به یکی دیگراز شعب دادگاههای مدنی خاص ... ارسال می گردد.)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
105

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
314
تاریخ تصویب :
1371/03/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :