جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 7/8/579
شماره دادنامه : 453/7
تاریخ رسیدگی : 27/4/71
تجدیدنظرخواه : آقای ...
تجدیدنظرخوانده : دادنامه شماره 26324/8/70 شعبه ... دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه هفتم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه دادخواست به خواسته طلاق تقدیم دادگاه مدنی خاص ... نموده دادگاه به موضوع رسیدگی و با اعلام ختم دادرسی چنین رای است :( ... با عنایت به پاسخ استعلام از دادسرای انقلاب عمومی ... دائر به سه فقره محکومیت به اتهام مواد مخدر و اعتیاد و اتهام انجام فعل حرام و تشویق به فساد و فحشاء که برائت حاصل نموده است.باتوجه به شرایط ضمن العقد و ماده 1119 قانون مدنی به زوجه اجازه داده می شود با مراجعه به دفترخانه طلاق خود را مطلقه نمایدچون خواهان غیرمدخوله بوده نوع طلاق بائن می باشد.)
با تجدیدنظر خواهی زوج پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و مطالعه پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 درباره تجدیدنظرخواهی آقای ... از دادنامه شماره 324 صادره از دادگاه حقوقی یک ... با توجه به مندرجات پرونده ایرادات زیر بر دادنامه وارد است. 1 با توجه به تاریخ ثبت ازدواج 15/3/69و تاریخ تقدیم دادخواست مبنی بر تقاضای طلاق 4/4/1369که زوجه حدود بیست روز بعد از ازدواج تقاضای طلاق کرده است. کلیه محکومیتها و اتهامات نسبت به خوانده قبل از ثبت ازدواج می باشد. 2 دادگاه استناد شروط ضمن عقدوماده 1119 قانون مدنی کرده ولی مشخص نکرده به کدام بنداز شروط ضمن عقد استناد کرده است 3 از تفهیم شرایط به طرفین عقد بر آن شرایط تحقیق به عمل نیامده 0 4تکلیف مهریه مشخص نشده 5 تحقیق نکرده که خانم زهرا که به ازدواج یک مرد چهل ساله که قبلا" ظاهرا" همسر دیگر داشته در آمده از فساد اخلاق و سابقه اعتیاد او مطلع بوده یا نه 6 از ابتلا و اعتیاد خوانده در حال حاضر تحقیق نشده و نامبرده به پزشکی قانونی معرفی نگردیده است. 7 از فساد اخلاق او در حاضر با توجه به بازگشت او به طرف کمال و اسلام تحقق نشده است. با نقض رای صادره پرونده به شعبه همعرض ارجاع می شود.)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
105

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
453
تاریخ تصویب :
1371/04/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :