جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2019/739
شماره دادنامه : 249/72
تاریخ رسیدگی : 5/4/72
فرجامخواه : خانم (الف )
فرجامخوانده : آقای (ب )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 82870 شعبه 102 دادگاه مدنی خاص ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : خانم (الف ) به طرفیت همسرش آقای (ب ) دادخواستی به خواسته طلاق به دادگاه مدنی خاص ... تقدیم داشته که به شعبه 102 ارجاع شده و توضیح داده حدود سی سال است با خوانده ازدواج نموده و ثمره آن پنج فرزند است و از بدو ازدواج بنده وظایف خود را در قبال همسرم انجام داده لکن خوانده از وظایف زوجیت خود امتناع و استنکاف ورزیده و توافق اخلاقی هم نداریم ، لذا تقاضای طلاق نموده است. وقت رسیدگی به تاریخ 13/9/70 تعیین می شود. در وقت مقرر زوجین در دادگاه حضور یافته زوجه اظهارمی دارد پنج سال است که همسرم به ترهان آمده و مرا در یکی از دهات ... گذاشته و در این پنج سال عمل زناشویی انجام نداده و از این جهت تقاضای طلاق نموده ام 0 زوج اظهار داشت با طلاق موافق نیستم و توانایی عمل جنسی دارم ولی ایشان تمکین نمی کند و مرا به رختخواب خود راه نمی دهد. زوجه گفت دروغ می گوید من تمکین دارم بالاخره زوجین در دادگاه حضور یافته زوجه اظهار داشت من طلاق می خواهم زوج با طلاق موافقت ننموده 0 زوجه گفت ماهیانه هفت هزار تومان به من خرجی می دهد که با سه فرزند که در زند من هستند کم است حال که طلاق نمی دهد ماهیانه بیست هزار تومان خرجی بدهد. خلاصه اینکه مرد واقعی می خواهم از نظر زوجیت به ما رسیدگی کند. زوج گفت با هم به اصفهان رفتیم شب در اتاق را بست ومن دراتاق دیگر خوابیدم 0
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح متن دادنامه شماره 928 دعوی زوجه را بی اساس و بلاوجه تشخیص داده و حکم به ردآن راصادرمی نماید که مورد اعتراض زوجه قرار می گیرد و دادخواست تجدیدنظرخواهی به دادگاه ارائه می دهد کو متذکر می شود همسرم شصت و پنج سال دارد و من چهل ساله ام و بیست و پنج سال اختلاف سنی داریم و عنن دارد. دادگاه صادر کننده حکم پس از اظهارنظر پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال ]کرده [ و به شعبه 20 ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به اینکه بارهازوجه ناراحتی خود رانسبت به غرائز جنسی اعلام نموده و با عنایت به سن زوج که ممکن است قدرت بر عمل زناشویی نداشته باشد نظریه پزشکی قانونی در این جهت لازم بوده تا در صورت اثبات و در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه از جهات جنسی انشاء رای گردد. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به شعبه همعرض ارسال می شود.)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
106

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
249
تاریخ تصویب :
1372/04/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :