جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 140116/ت 964 27/12/1367
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/12/1367 بنا به پیشنهاد شماره 28982/140 مورخ 11/11/67 وزارت آموزش و پرورش آئین نامه اجرائی قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی را بشرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول - ضوابط تاسیس مدارس غیرانتفاعی
ماده 1- دادرس غیرانتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم ، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها و دستورالعملهای عمومی وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره میشود.
تبصره - منظور از غیر انتفاعی بودن آنست که درآمد حاصله صرفا"، صرف هزینه های جاری و توسعه آتی خواهد شد:
الف - کودکستان (آمادگی ، سال ماقبل دبستان )0
ب - ابتدائی 0
ج - راهنمائی تحصیلی
د - متوسطه شامل دبیرستانهای نظری و هنرستانها (دررشته های مختلف مصوب وزارت آموزش و پرورش )0
ه - آموزشگاههای آمادگی کنکور و کلاسهای تقویتی
ماده 3- شرایط آموزشی ، فنی ، تربیتی ، بهداشتی وایمنی واحدهای آموزشی در تمام مدت سال تحصیلی باید باضوابط ودستورالعملهائیکه از طرف آموزش و پرورش ابلاغ میشود مطابقت داشته باشد.
ماده 4- مجوز تاسیس مدارس غیرانفاعی بنام فرد یا افرادحقیقی و حقوقی صادر می شود و اجازه مذکور قابل انتقال یا واگذاری به دیگری نیست در صورت تخلف از این ماده شورای نظارت مرکزی میتواند مجوز تاسیس را لغو نماید.
ماده 5- معرفی موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی پس ازتائید میزان نیازهای مالی آنها از سوی آموزش و پرورش جهت اخذ وام از نظام بانکی کشور بر اساس مفاد ماده 18 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی توسط آن وزارت صورت خواهد پذیرفت.

فصل دوم - شرایط مدیر و کارکنان و وظایف ونحوه انتخاب آنان
ماده 6- مدیران مدارس دخترانه منحصرا" از بین خواهران و مدیران مدارس پسرانه از بین برادران متاهل انتخاب خواهند شد.
تبصره - برای تصدی مدیریت مدارس دخترانه اولویت با خواهران متاهل است.
ماده 7- مدیر مدرسه نسبت به حسن اجرای امور پرورشی ، آموزشی و اداری در مقابل آموزش و پرورش مسئولیت دارد و باید زمینه های لازم برای بازرسی نمایندگان آموزش و پرورش را بنحو احسن فراهم نماید.
ماده 8- کادر امور تربیتی مدارس غیر انتفاعی از میان کسانیکه دارای شرایط گزینش وزارت آموزش و پرورش هستند و مرجحا" دارای مدرک لیسانس میباشند توسط موسس یا موسسان معرفی میگردندتا پس از تائید صلاحیت آنان توسط آموزش و پرورش بکار مشغول شوند.
ماده 9- ضوابط علمی موضوع ماده 11 قانون بشرح زیر میباشد:
الف - حداقل دیپلم برای مدارس ابتدائی ، کودکستان (آمادگی )0
ب - حداقل فوق دیپلم برای مدارس راهنمائی 0
ج - حداقل لیسانس برای دبیرستانها و هنرستانها0
ماده 10- کلیه پرسنل اعم از مدیران ، معاونین ، مربیان ،معلمان ، متصدیان امور دفتری و خدمتگزاران موظف به اجرای دقیق و کامل شرح وظایف ابلاغ شده توسط آموزش و پرورش میباشند.

فصل سوم - ثبت نام و مقررات انضباطی در مدارس غیر انتفاعی
ماده 11- ثبت نام و تحصیل دانش آموزان در پایه هاو رشته های مختلف تحصیلی و جابجائی آنان در جریان سال تحصیلی بر اساس مصررات ودستورالعملهای جاری آموزش و پرورش انجام میشود.
ماده 12- آئین نامه انضباطی و ضوابط تشویق و تنبیه مدارس دولتی برای دانش آموزشان مدارس غیر انتفاعی نیز لازم الاجراء است
ماده 13- همه ساله 5% از کل ظرفیت پذیرش مدارس غیرانتفاعی به دانش آموزان محل اختصاص مییابد(موضوع ماده 13 قانون ) منظور ازمحل در این ماده مناطق و یا نواحی آموزشی مربوطه میباشد.
ماده 14- مدیر هر واحد آموزشی موظف است در خصوص تشکیل شورای موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی حداکثر تا 15 آبانماه هر سال تحصیلی نسبت به تعیین نمایندگان معلمان وانجمن اولیاء و مربیان با نظارت نماینده آموزش و پرورش اقدام نماید.
ماده 15- دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون در حدود این تصویبنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ می گردد.
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12842
تاریخ تصویب :
1367/12/13
تاریخ ابلاغ :
1368/01/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :