جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


شماره 48050/ت 115 3/3/1367
کلیه وزارتخانه ها، موسسات و سازمانها دولتی و وابسته بدولت و نهادای انقلاب واستانداریهای سراسر کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 7/2/1367، بنا به پیشنهاا شماره 846/15 مورخ 31/3/1366 کمیسیون فرهنگی هیات دولت ، آئین نامه استفاده از آرم جمهوری اسلامی ایران را بشرح زیر تصویب نمودند:

1- نظر به وجوب احترام به آرم جمهوری اسلامی ایران که براساس نظر امام امت مدظله العالی لفظ جلاله میباشد استفاده از آرم مزبور صرفا" در پرچم جمهوری اسلامی ایران ، تابلوهای وزارتخانه ها سازمانها ومراکز و نیز سربرگ اسناد رسمی ، احکام و مکاتبات رسمی ادارات و گواهینامه ها و موارد مشابه مجاز میباشد.
2- استفاده از آرم مزبور در اوراق یادداشتهای غیر رسمی و پاکتها و موارد مشابه مجاز نبوده ودستگاههاموظفند از کاغذهای بدون آرم برای یادداشت و پیش نویس و موارد مشابه استفاه نمایند
3- شورای ارزشیابی و تعیین علائم موسسات نهادها ومراکزدولتی موضوع بخشنامه 3456 مورخ 8/2/66 باید ترتیبی اتخاذ نناید که در علائم اختصاصی مورد اسفتاده مراکز دولتی آرم جمهوری اسلامی ایران و آیات قرآن حتی الامکان استفاده نشود.
نخست وزیر - میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12842
تاریخ تصویب :
1367/02/07
تاریخ ابلاغ :
1368/01/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :