جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 72752/ت 536 17/7/1367
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/5/67 بنا به درخواست شماره 2552 مورخ 16/3/1366 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پیشنهاد شماره 1537-92/5186-1 مورخ 5/5/67 وزارت برنامه و بودجه باستناد ردیف (41) بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 آئین نامه مربوط به نحوه مصرف اعتبار ردیف 503047 (کمک بحساب 100 امام ) را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- اعتبار ردیف 503047 (کمک به حساب 100 امام ) در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موضوع تبصره 15 (بند41) قانون بودجه سال 1367 کل کشور جهت پرداخت تعهدات پرداخت نشده مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ( بدهی به بانک صادرات ) با رعایت مفاد قانون بودجه سال 1367 و قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب سال 1364 و این آئین نامه براساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه وبودجه قابل مصرف میباشد و از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مستثنی است.
ماده 2- وجوه لازم برای انجام هزینه های موردنیاز در حدود اعتبارات تخصیص یافته براساس دستور سرپرست بنیاد و درخوست وجه دیجساب بنیاد توسط خزانه به حساب مربوطه که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده منتقل خواهد شد.
استفاده از حساب مربوطه که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده منتقل خواهد شد.
استفاده از حساب مذکور به امضاء ذیحساب به اتفاق سرپرست بنیاد یا یک نفر به انتخاب شورای مرکزی مجاز میباشد.
ماده 3- مسئولیت تشخیص و تعهد و صدور حواله بعهده سرپرست بنیاد یا مقامات مجاز از طرف ایشان خواهد بود.
ماده 4- ذیحساب بنیاد مکلف است اسناد هزینه انجام شده را که با رعایت مراتب مذکور در بندهای (د-ه-و) قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات.00 مصوب 6/11/1364 تنظیم شده است پس از رسیدگی وامضای خود و سرپرست بنیاد یا مقام مجاز از طرف او به هزینه قطعی منظور نماید.
ماه 5- کلیه وجوه مصرف شده ا عبتار موضوع این آئین نامه باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1368 بحساب خزانه واریز گردد.
ماده 6- ایجاد هرگونه تعهد استخدامی از محل اعتبارات موضوع این آئین نامه ممنوع است.
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12864
تاریخ تصویب :
1367/05/12
تاریخ ابلاغ :
1368/02/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :